Svátost biřmování

Svátost biřmování je plným právem nazývána jako svátost křesťanské dospělosti! Tudíž by bylo vhodné, aby svátost biřmování přijímali pouze dospělí, tj.zletilí lidé!

 

Podobně jako křest vtiskuje duši nezrušitelné znamení křesťana, tak biřmování zas uděluje křesťanovi nezrušitelné znamení bojovníka Kristova.

 Touto svátostí se věřící katolík ve své křestní milosti posiluje a utvrzuje, aby svou víru veřejně vyznával a podle ní také žil.

 Biřmování je totiž svátost, ve které nás Kristus naplňuje Duchem Svatým, aby jsme svoji víru, kterou jsme křtem svatým přijali skutečně i vyznávali, podle víry také žili, víru statečně bránili před všemi nepřáteli Ježíše Krista a pokud by to bylo nezbytné tak abychom byli za svoji víru připraveni i trpět, ba dokonce i zemřít pro víru v Ježíše Krista.

Ve svátosti biřmování dochází život milosti – který jsme ve svatém křtu přijali – k plné zralosti!

 V hloubi své duše si ve svém srdci plně uvědomuji, že zatímco svým křtem svatým jsem se stal Božím dítětem; tak svátostí biřmování jsem se  stal dospělým ve své víře v Ježíše Krista.

Podmínky:

 -  věk alespoň patnáct let

-   křest

-   kmotr již biřmovaný

-   dostatečná příprava

Příprava k přijetí svátosti biřmování se připravuje v Polné, bližší informace na děkanství v Polné. 

Svátost biřmování se v naší farnosti naposledy udělovala v roce 1926, kdy pan biskup Karel Kašpar ve Štokách biřmoval 405 věřících. Od tohoto roku naši farnost žádný biskup nenavštívil.