Novinky

Poutní slavnost v Dobrohostově

16.07.2018 22:08

Dobrohostov je poutním místem zasvěcené sv. Anně.

Příznačný název pro poutní místo zve k zázračné studánce, kterou oceníte především při problémech se zrakem.

Studánka vyvěrající při břehu Úsobského potoka je léčivá díky vysokému obsahu radonu a jódu ve vodě. Působí blahodárně především na oční onemocnění. Tradice vypráví o případu úplného uzdravení nemocného roku 1813, o čemž dodnes svědčí pískovcová pokladnice. Později zde byla postavena kaple se sochami sv. Barbory a Markéty, která dnes již nese pseudobarokní podobu.

Slavnostní bohoslužba bude v neděli 22. 7. 2018 v 10:30 hodin

                                                   čtvrtek 26. 7. v 17:00 hodin

 

Najdete zde i studánku s mírně radioaktivní vodou s léčebnými účinky.

Všem poutníkům přeji duchovní osvěžení, které mohou načerpat při bohoslužbách na tomto poutním místě. Pro ty, kteří nejsou místní upozornění:ke kapli se dostanete z Dobrohostova u Úsobí polní a lesní cestou, asi 1,5km.

Vladimír Pavlas

—————

Pouť ve Štokách

03.06.2018 00:00
V neděli 10. 6. 2018 v 8:00 hodin zveme do Štoků na poutní mši svatou, tato slavnost se vztahuje k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Místní i vzdálení poutníci jsou na bohoslužbách v kostele svatého Jakuba Staršího vítáni.

 

Vložil Vladimír Pavlas

—————

Páteční dny otevřených dveří

23.01.2018 22:23

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Setkání obyvatel ve Štokách i z okolí,

nejedná se o mši svatou s knězem, ale o společenství věřících i hledajících

hodnoty, které křesťanství nabízí.

Každý pátek od 18:00 hod. v kostele sv. Jakuba ve Štokách

 

  Vážení přátelé, současná společnost nabízí mnoho způsobů nazírání světa a jedním z nich je křesťanství.

 

Proto v tomto duchu přijměte pozvání na pravidelná páteční setkání, která se konají v kostele sv. Jakuba ve Štokách..

 

  • společná modlitba

  • čtení z Bible

  • katechetická setkání

  • pobožnosti dle ročního období

 

Program setkání je upraven dle zájmu přítomných, tedy věřících, hledajících i přítomnosti prázdných lavic. Každé setkání provází společná modlitba za osadníky, naše rodiny a všechny přítomné, za dar poznání a víry.

 

Jedinou podmínkou pro tato setkání je, že se nebude hodnotit současnost ani minulost církevních představitelů a to z pohledu předsedajícího i přítomných.

 

Děkuji duchovnímu správci P. Jakubovi Medovi za dovolení pátečních DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a prosím o požehnání.

Bližší informace o programu najdete v záložce - "Den otevřených dveří"

a na vývěsce kostela.

 

Vladimír Pavlas E- mail: pavlasvl@seznam.cz

 

 


 

—————

Uvedení Páně do chrámu

22.01.2018 22:59

2. ledna slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu

          Po čtyřiceti dnech od slavnosti Narození Páně si připomínáme den, kdy svatý Josef a Panna Maria přinesli Dítko Ježíše do chrámu jeruzalémského, aby ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy stařičký Simeon a prorokyně Anna v něm poznali Mesiáše   (Luk 2, 22 – 40).

 

         Svátek se původně v církvi nazýval podle židovské tradice svátkem „Očišťování Panny Marie“, ale v minulém století dostal název „Uvedení Páně do chrámu“.

Věřící se při slavení svátku shromáždí  před vchodem do kostela, kněz posvětí svíce a s nimi v rukou pak věřící slavnostně vstupují do chrámu. Tento obřad připomíná jednak Malachiášovo proroctví „do svého chrámu přijde Pán“ a dále i Simeonovo proroctví, jehož oči viděly „světlo k osvícení pohanů“.

        Tyto obřady napodobují a uskutečňují obě proroctví.

Věřící si pak odnášejí posvěcené svíce domů a rozsvěcují je při modlitbě, zvláště při nebezpečných bouřích a „hromobití“, a proto dostaly název „hromničky“ a podle nich se zpětně slavnost lidově nazývala „Hromnice“.

 

        Svátkem Uvedení Páně do chrámu definitivně končí „okruh vánoční“. Proto bude po skončení mší svatých z tohoto svátku odstraněna ze všech našich farních kostelů a kaplí veškerá vánoční výzdoba (jesličky a vánoční stromky).

 

—————

Advent ve Štokách

05.11.2017 18:53

Rozsvícení adventního stromečku

Advent (z latiny adventus = příchod) je začátkem nového liturgického roku. Je to období čtyř neděl před vánočními svátky, doba radostného očekávání příchodu Ježíše, duchovní přípravy, doba rozjímání a dobročinnosti.

 

      Občané Štoků se sešli, aby rozsvícením vánočního stromu zahájili adventní dobu a tím se i připravili na dobu radosti a veselosti z očekávaného příchodu Ježíše.

 

Byli jsme uvítáni starostou Ing. Pavlem Kralovcem, který nám popřál krásné prožití adventního času.

 

Program zpestřily děti ze ZŠ ve Štokách pod vedením paní učitelky Broštové. Zazněly písně o poezii vánoc a dětské radosti, která vede cestou k Betlému.

 

Připraveno bylo i bohaté občerstvení.

Rozsvícený a nazdobený vánoční smrk i slaměné jesličky byly tou dětskou radostí všech.

 

Malé zamyšlení nad slokou adventní písně

Co již dávní proroci lidem zvěstovali. Duchem Svatým pohnuti viděti si přáli.

Krista Pána vtělení v život Panny čisté, toho jsme se dočkali v tomto čase jistě.

Radostný adventní čas přeje

Vladimír Pavlas

 

 

 

 

 

 

—————

Vánoční přání

20.12.2016 17:13

Když rody a národy samy vytvářely své bohy, přišel Ten, který Je.
Vstoupil do dějin člověka a odhalil mu tajemství skryté od založení světa.
Jan Pavel II., Římský triptych

Vánoční přání olomouckého arcibiskupa

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3,16

 

Vánoce zjevují tajemství lásky Boha, kterému záleží na člověku, Boha, který se stane i jedním z nás a vlastním životem zaplatí štěstí člověka.
Vánoce zjevují hodnotu a důstojnost člověka, jemuž z lásky slouží sám Bůh. Proto jsou důvodem mimořádné radosti.
Důstojnost však zavazuje.
Přeji Vám, aby se Vaše srdce o těchto Vánocích naplnilo radostí z objevu tajemství Boží lásky a Vaše oči aby dovedly vidět důstojnost každého člověka, známého i přistěhovalce, nenarozeného i starého, i toho, kterého je těžko milovat a vážit si. 
Kéž tak i skrze Vás znovu vstoupí do dějin člověka Bůh.
Pak ať Vás Bůh zrozený ve Vašem srdci naplní radostí a žehná Vám po všechny dny nastávajícího roku
+Jan Graubner

 

—————

Všechny články

—————