Novinky

Štokánek Štoky pořádal vánoční koncert

16.12.2018 20:36


 

15. prosince již tradičně v kostele svatého Jakuba hostoval pěvecký sbor při Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole z Havlíčkova Brodu, pod vedením Pavlíny Kocmanové s klavírním doprovodem Ing. Jiřího Kletečky.

Proběhla produkce vánočních koled, které jsou doprovodem při současné liturgii na bohoslužbách i v našich kostelích.

České vánoční písně a koledy velmi dobře známe, rádi je zpíváme už od svého dětství. Přestože zpívání koled je stejně jako u nás, tak v okolních zemích střední a západní Evropy, jeden z prastarých zvyků, který jsme přebrali od svých předků, nejsou koledy jediným zdrojem vánoční hudby. Jsou, jako ostatní vánoční hudba, hudbou duchovní a dnešním generacím nejbližší.

Při bohoslužbách mnohých národů představuje hudba opakování aktu Stvoření. Je to životně důležitá energie, která proniká všemi formami života, která má sílu udržovat a obnovovat život. Můžeme ji použít, abychom se znovu spojili se silami života, činnými v nejvnitřnějším jádru všech věcí a nastolili stav harmonie v našem životě.

Žalm 150

1 Velebte Pána v jeho svatyni, *
      chvalte na jeho mocné klenbě nebes!
2 Chvalte ho za divy, jež učinil, *
      chvalte ho pro velikost svrchovanou! –

3 Chvalte ho zvučným hlaholením trub, *
      chvalte ho v doprovodu harf a citer!
4 Chvalte ho bubínky a vířením, *
      chvalte ho strunnou hrou a píšťalami!
5 Chvalte ho zvonivými cimbály, †
      chvalte ho cimbály, jež zvučně chřestí! *
      Vše, co má dech, ať Pána velebí!

 

 

 

 

 

 

 

—————

Advent ve Štokách

02.12.2018 18:53

Rozsvícení adventního stromečku

Advent (z latiny adventus = příchod) je začátkem nového liturgického roku. Je to období čtyř neděl před vánočními svátky, doba radostného očekávání příchodu Ježíše, duchovní přípravy, doba rozjímání a dobročinnosti.

 

      Občané Štoků se sešli, aby rozsvícením vánočního stromu zahájili adventní dobu a tím se i připravili na dobu radosti a veselosti z očekávaného příchodu Ježíše.

 

Byli jsme uvítáni starostou Ing. Pavlem Kralovcem, který nám popřál krásné prožití adventního času.

 

Program zpestřily děti ze ZŠ ve Štokách pod vedením paní učitelky Broštové. Zazněly písně o poezii vánoc a dětské radosti, která vede cestou k Betlému.

 

Připraveno bylo i bohaté občerstvení.

Rozsvícený a nazdobený vánoční smrk i  jesličky byly tou dětskou radostí všech.

 

 

Malé zamyšlení nad slokou adventní písně

Co již dávní proroci lidem zvěstovali. Duchem Svatým pohnuti viděti si přáli.

Krista Pána vtělení v život Panny čisté, toho jsme se dočkali v tomto čase jistě.

Radostný adventní čas přeje

Vladimír Pavlas

 

 

 

 

 

 

—————

Istambulská úmluva a názor církve

26.11.2018 22:56

Biskupové českých a moravských diecézí ve společném listě připomínají základní principy, o něž se opírá vztah muže a ženy; zároveň vyjadřují své znepokojení nad obsahem tzv. Istanbulské úmluvy, která má být přijata i českým Parlamentem. Připomínají, že na zavrženíhodné násilí na ženách i mužích již naše stávající zákony pamatují.


 

Společný list biskupů českých a moravských diecézí
ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy

Drazí bratři a sestry,

v knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27). Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku (srov. Mulieris dignitatem 6). Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah je odrazem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množte se a naplňte zemi“ (Gn 1,28). Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu.

Jakékoli násilí vůči člověku je z tohoto pohledu narušením všeobecně lidských i křesťanských hodnot, těch hodnot, z kterých vyrůstá nejen evropská civilizace, ale i principy lidských práv. Jedním ze zvláště zavrženíhodných forem násilí je násilí na ženách, dětech a dalších zranitelných osobách, zvláště tehdy, pokud se děje v prostředí rodiny a domácnosti. Křesťanské tradici je vlastní úcta k ženě, která vychází z její nezastupitelné role při předávání života a v nejvyšší míře se uskutečňuje v obrazu Bohorodičky, skrze kterou byl světu dán Spasitel. Díky tomu křesťanská evropská kultura prošla vývojem, jehož ovocem je zásada zvýšené ochrany žen v nebezpečných situacích a další formy rytířského chování vůči ženám. Můžeme to pozorovat ve společenském chování, kdy etiketa považuje ženu za společensky výše postavenou. Tyto společenské vzorce předávají rodiče ve výchově svým dětem. Rodina je tak první a základní školou sociálního chování: jako společenství lásky nalézá v sebeodevzdání zákon, který ji vede a umožňuje jí růst (srov. Familiaris consortio 37). I z hlediska těchto společenských hodnot je násilí na ženě zásadně nepřijatelné.

Jakkoli je tedy třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, nesmí se tak dít na úkor zastínění a zpochybnění přirozeného řádu. V posledních letech se objevují snahy spolu s řešením problému násilí na ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, který je ale neslučitelný s přirozeným zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností.


 

Jsme přesvědčeni, že tímto směrem se nešťastně vydává i takzvaná Istanbulská úmluva, která staví muže a ženu do zásadní opozice a veškeré chování vůči ženám chce vidět jen ve světle historicky nerovného poměru sil mezi muži a ženami. Tato mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v Parlamentu ČR, stejně jako v dalších evropských zemích, vytváří svým širokým pojetím genderové identity, které není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění základních společenských daností. S tímto trendem nesouhlasíme a nepřejeme si, aby ratifikací Istanbulské úmluvy bylo ohrožujícím způsobem zasaženo do života státu a jeho institucí, zvláště škol, ale i do života rodin a jednotlivců.


 

Vyvstává otázka, co v této situaci můžeme a máme jako křesťané – a to napříč konfesemi – dělat.

V první řadě nezapomínat na přirozený řád stvoření, které muže a ženu nestaví proti sobě, ale vidí v nich dvě bytosti, které se vzájemně doplňují a teprve spolu vytváří Bohem zamýšlenou jednotu. Je nám také uloženo uvádět tento řád do každodenního života. Při vědomí, že Bůh může napravit i to, co se zdá být nevratně poškozováno, nezapomínejme na modlitbu za ochranu přirozeného lidství, ochranu principu lásky, soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem a ženou. Zároveň v modlitbě pamatujme i na ty, na jejichž odpovědnosti leží politické rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy, aby rozhodovali ve shodě se svým svědomím a přirozeným zákonem.

K tomu vám ze srdce žehnají

čeští a moravští biskupové

 

—————

Svěcení varhan v kostele sv. Jakuba ve Štokách

16.09.2018 18:28

Na svátek Povýšení svatého Kříže, který byl v pátek 14. 9. 2018, se konala benedikce varhan kostela sv. Jakuba ve Štokách.

Pontifikální mši svatou celebroval J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU. D., sídelní biskup královehradecký společně s duchovním správcem farnosti P. Jakubem Medem

   

Pan biskup a místní duchovní správce byli přivítáni zástupci farnosti. Pan biskup Jan na začátku oslovil štockou farní rodinu i farníky z Úsobí. Kochánova, Dobronína...

Promluva pana biskupa Jana byla zaměřena k svátku Povýšení svatého Kříže.

Mezi vážené hosty patřil i pan starosta městyse Štoky Ing. Pavel Kralovec, bývalý ministr kultury Daniel Herman - Váš kandidát do Senátu,

 Ing. Čeněk Jůzl - místostarosta z Havlíčkova Brodu, Ing Jiří Jůzl - starosta obce Kochánov.

Liturgie byla doprovázena lidovým zpěvem a čtyřčlenným sborem pod vedením ředitele kůru pana Oldřicha Pavlase. Na varhany doprovázela Lída Bouchnerová z Havlíčkova Brodu.

Slavnost končila požehnáním od pana biskupa a poděkováním všem kdo se na opravách podíleli a kdo tuto slavnost připravovali.

Úplně na konci bylo pro všechny farníky připraveno od našich žen malé pohoštění před vchodem do kostela. Biskupská večeře s doprovodem se konala v místním hostinci Datlík, kde nás přivítal správce pan Med a připravil dobré pohoštění.

Celková částka, potřebná ke kompletnímu  restaurování činí 906 200,00 Kč.

Na financování se podílel Kraj Vysočina, MKČR, Městys Štoky a farníci. Všem patří poděkování za jejich štědrost pro obnovu nástroje, který bude sloužit další generaci.

 

Zapsal Vladimír Pavlas

—————

Svěcení varhan ve Štokách

10.09.2018 13:23

Slavnostní benedikce varhan kostela

sv. Jakuba ve Štokách

se uskuteční

 

v pátek 14.9. 2018 v 16:00hodin

 

poslední dokončovací práce

 

Pontifikální mši svatou celebruje

o svátku Povýšení Svatého Kříže

 

J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU. D.

Sídelní biskup královéhradecký

 

Hledáme dárce

 

Restaurování varhan kostela sv.Jakuba Staršího ve Štokách rejstř.č. ÚSKP 25511/6-345

 

Vážení čtenáři štockého zpravodaje. Rád bych vás seznámil s památkou, která je umístěna ve vašem farním kostele sv. Jakuba Staršího. Varhany pro tento kostel postavila firma Gebrüder Rieger v roce 1908 jako svůj OPUS 1481( jedná se o tzv. jubilejní nástroj ).

Nápis na skříni za zády varhaníka zní : Erbaut anlässig des 60 jährigen Regierungs – Jubiläums

Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef I.

und des 50. jährigen Priester – Jubiläums Sr. Heiligkeit des Papst Pius X. im Jahre 1908.

 

(„Postaveno k památce 60. letého výročí vlády jeho Veličenstva císaře Franze Josefa I. a k 50. letému výročí kněžského svěcení jeho Svatosti papeže Pia X. v roce 1908!.)

 

 

Nástroj má jeden manuál a pedál, traktura (ovládání píšťal) je pneumatická tlaková, vzdušnice kuželkové. Varhany jsou postaveny na bázi Zwillingssystem, tj. transmise jednotlivých řad o oktávu výš. Zde jsou údaje o jednotlivých restřících, tedy sestavách píšťalových celků určitého zvuku. Tomuto sestavení říkáme Dispozice varhan.

Takto jsou postaveny štocké varhany:

Manuál, C- f3

Bourdon 16´ C-h0 dřevo kryté, od c0 dvoulabiový kryt, od c2 cín, kryt dvoulábiový

Principal 8´ C – H zinek, c0 – f3 cín, prospekt, cylindrický, otevřený

Salicional 8´ C – H zinek, zbytek cín, cylindrický, otevřený

Gamba 8´ C – H zinek, zbytek cín, cylindrická otevřená

Gedeckt 8´ transmise z Bourdon 16´

Octave 4´ transmise z Principalu 8´

Dolce 4´ transmise ze Salicionalu 8´

Mixtur 4 fach cín, cylindrický otevřený

 

Pedál, C-d1

Subbass 16´ dřevo, kryté

Octavbass 8´ dřevo, otevřené

Cello 8´ C – H zinek, zbytek cín

 

Pomocná zařízení:

Pedalcoppel, Oktavcoppel, Forte, Mezzoforte, Piano, Absteller

 

Za dlouhá desetiletí užívání nástroje se zub času podepsal i na něm. Varhany mají úplně zteřelé a nouzově opravené okožení měchu. Zcela nevyhovující je hlučný motor na půdě kostela, který dodává vzduch přes červotočem zničený vzduchovod, takže uniká téměř tolik vzduchu, kolik ho doputuje do měchu. Výrazné napadení červotočem vykazuje také vzdušnice (něco jako srdce nástroje).

V současné době je nástroj omezeně hratelný, masivně napadený dřevokazným hmyzem. Pneumatická traktura (ovládání jednotlivých píšťal) vykazuje závažné závady, takže je zcela nezbytné ji celkově zrestaurovat. Zcela nevyhovující je umístění vzduchového čerpadla na půdě, kde nasává nečistoty a vzduch o odlišné teplotě a vlhkosti. Další provozování nástroje v tomto stavu ohrožuje jeho životnost a uchování. Proto jsme se rozhodli provést komplexní restaurování nástroje, aby mohl nadále sloužit jako doprovod liturgie či k pořádání koncertů v kostele.

 

Římskokatolická farnost Štoky jako vlastník kulturní památky varhan kostela sv.Jakuba Staršího ve Štokách, rejstř. č. ÚSKP 25511/6-345 ( pod tímto číslem jsou varhany zapsány v seznamu památek pod památkovým dohledem) nedisponuje dostatečným množstvím vlastních finančních prostředků na krytí všech nákladů akce obnovy nemovité kulturní památky. Proto jsem po detailním průzkumu nástroje a vypracování záměru předložil v letošním roce žádost o finanční podporu na KÚ kraje Vysočina a zároveň  i na Ministerstvo kultury ČR. Oslovil jsem také Městys Štoky. Všechny zmíněné instituce slíbili podpořit tuto akci obnovy kulturní památky určitým podílem z nákladů.

Celková částka, potřebná ke kompletnímu  restaurování činí 906 200,00 Kč. Protože je to částka velmi vysoká bylo nezbytné rozdělit obnovu do etap. Při letošní etapě se počítá s objemem prací v hodnotě 552.575 Kč. Kraj Vysočina přislíbil poskytnout prostředky v objemu 181 tis. Kč. MKČR přispěje částkou 149 tis. Kč. Městys Štoky odsouhlasil částku ve výši 10% z celkové sumy, tj. necelých 56 tis. Kč. Zbývá ještě 167.318,-Kč.

Dovoluji si váš, vážení štočtí občané touto cestou oslovit a požádat o pomoc při realizaci této náročné akce obnovy kulturní památky. Jakákoli vaše finanční pomoc je vítaná. Pomůžete uchovat nástroj, který bude nadále vnášet do lidských srdcí radost. Bude také podtrhovat důstojnost při loučení se zemřelými. Bude nadále sloužit štocké obci po mnoho dalších generací.
Příspěvek je možné poukázat na účet Římskokatolické farnosti Štoky, zřízený u České spořitelny č. 1120287389/0800. Potvrzení o přijetí daru pro účely daňového odpočtu vám rád vystavím.
Srdečně vás zdraví a děkuje váš farář P. ThMgr Jakub Jan Med, O.Praem.

 

 

Nastaly již dokončovací práce na varhanách.

Je naplánované jejich posvěcení

panem biskupem z Hradce Králové a to v pátek 14. září 2018 v 16:00 hodin

 

 

—————

Poutní slavnost v Dobrohostově

16.07.2018 22:08

Dobrohostov je poutním místem zasvěcené sv. Anně.

Příznačný název pro poutní místo zve k zázračné studánce, kterou oceníte především při problémech se zrakem.

Studánka vyvěrající při břehu Úsobského potoka je léčivá díky vysokému obsahu radonu a jódu ve vodě. Působí blahodárně především na oční onemocnění. Tradice vypráví o případu úplného uzdravení nemocného roku 1813, o čemž dodnes svědčí pískovcová pokladnice. Později zde byla postavena kaple se sochami sv. Barbory a Markéty, která dnes již nese pseudobarokní podobu.

Slavnostní bohoslužba bude v neděli 22. 7. 2018 v 10:30 hodin

                                                   čtvrtek 26. 7. v 17:00 hodin

 

Najdete zde i studánku s mírně radioaktivní vodou s léčebnými účinky.

Všem poutníkům přeji duchovní osvěžení, které mohou načerpat při bohoslužbách na tomto poutním místě. Pro ty, kteří nejsou místní upozornění:ke kapli se dostanete z Dobrohostova u Úsobí polní a lesní cestou, asi 1,5km.

Vladimír Pavlas

—————

Všechny články

—————