Novinky

Svěcení varhan v kostele sv. Jakuba ve Štokách

16.09.2018 18:28

Na svátek Povýšení svatého Kříže, který byl v pátek 14. 9. 2018, se konala benedikce varhan kostela sv. Jakuba ve Štokách.

Pontifikální mši svatou celebroval J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU. D., sídelní biskup královehradecký společně s duchovním správcem farnosti P. Jakubem Medem

   

Pan biskup a místní duchovní správce byli přivítáni zástupci farnosti. Pan biskup Jan na začátku oslovil štockou farní rodinu i farníky z Úsobí. Kochánova, Dobronína...

Promluva pana biskupa Jana byla zaměřena k svátku Povýšení svatého Kříže.

Mezi vážené hosty patřil i pan starosta městyse Štoky Ing. Pavel Kralovec, bývalý ministr kultury Daniel Herman - Váš kandidát do Senátu,

 Ing. Čeněk Jůzl - místostarosta z Havlíčkova Brodu, Ing Jiří Jůzl - starosta obce Kochánov.

Liturgie byla doprovázena lidovým zpěvem a čtyřčlenným sborem pod vedením ředitele kůru pana Oldřicha Pavlase. Na varhany doprovázela Lída Bouchnerová z Havlíčkova Brodu.

Slavnost končila požehnáním od pana biskupa a poděkováním všem kdo se na opravách podíleli a kdo tuto slavnost připravovali.

Úplně na konci bylo pro všechny farníky připraveno od našich žen malé pohoštění před vchodem do kostela. Biskupská večeře s doprovodem se konala v místním hostinci Datlík, kde nás přivítal správce pan Med a připravil dobré pohoštění.

Celková částka, potřebná ke kompletnímu  restaurování činí 906 200,00 Kč.

Na financování se podílel Kraj Vysočina, MKČR, Městys Štoky a farníci. Všem patří poděkování za jejich štědrost pro obnovu nástroje, který bude sloužit další generaci.

 

Zapsal Vladimír Pavlas

—————

Svěcení varhan ve Štokách

10.09.2018 13:23

Slavnostní benedikce varhan kostela

sv. Jakuba ve Štokách

se uskuteční

 

v pátek 14.9. 2018 v 16:00hodin

 

poslední dokončovací práce

 

Pontifikální mši svatou celebruje

o svátku Povýšení Svatého Kříže

 

J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU. D.

Sídelní biskup královéhradecký

 

Hledáme dárce

 

Restaurování varhan kostela sv.Jakuba Staršího ve Štokách rejstř.č. ÚSKP 25511/6-345

 

Vážení čtenáři štockého zpravodaje. Rád bych vás seznámil s památkou, která je umístěna ve vašem farním kostele sv. Jakuba Staršího. Varhany pro tento kostel postavila firma Gebrüder Rieger v roce 1908 jako svůj OPUS 1481( jedná se o tzv. jubilejní nástroj ).

Nápis na skříni za zády varhaníka zní : Erbaut anlässig des 60 jährigen Regierungs – Jubiläums

Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef I.

und des 50. jährigen Priester – Jubiläums Sr. Heiligkeit des Papst Pius X. im Jahre 1908.

 

(„Postaveno k památce 60. letého výročí vlády jeho Veličenstva císaře Franze Josefa I. a k 50. letému výročí kněžského svěcení jeho Svatosti papeže Pia X. v roce 1908!.)

 

 

Nástroj má jeden manuál a pedál, traktura (ovládání píšťal) je pneumatická tlaková, vzdušnice kuželkové. Varhany jsou postaveny na bázi Zwillingssystem, tj. transmise jednotlivých řad o oktávu výš. Zde jsou údaje o jednotlivých restřících, tedy sestavách píšťalových celků určitého zvuku. Tomuto sestavení říkáme Dispozice varhan.

Takto jsou postaveny štocké varhany:

Manuál, C- f3

Bourdon 16´ C-h0 dřevo kryté, od c0 dvoulabiový kryt, od c2 cín, kryt dvoulábiový

Principal 8´ C – H zinek, c0 – f3 cín, prospekt, cylindrický, otevřený

Salicional 8´ C – H zinek, zbytek cín, cylindrický, otevřený

Gamba 8´ C – H zinek, zbytek cín, cylindrická otevřená

Gedeckt 8´ transmise z Bourdon 16´

Octave 4´ transmise z Principalu 8´

Dolce 4´ transmise ze Salicionalu 8´

Mixtur 4 fach cín, cylindrický otevřený

 

Pedál, C-d1

Subbass 16´ dřevo, kryté

Octavbass 8´ dřevo, otevřené

Cello 8´ C – H zinek, zbytek cín

 

Pomocná zařízení:

Pedalcoppel, Oktavcoppel, Forte, Mezzoforte, Piano, Absteller

 

Za dlouhá desetiletí užívání nástroje se zub času podepsal i na něm. Varhany mají úplně zteřelé a nouzově opravené okožení měchu. Zcela nevyhovující je hlučný motor na půdě kostela, který dodává vzduch přes červotočem zničený vzduchovod, takže uniká téměř tolik vzduchu, kolik ho doputuje do měchu. Výrazné napadení červotočem vykazuje také vzdušnice (něco jako srdce nástroje).

V současné době je nástroj omezeně hratelný, masivně napadený dřevokazným hmyzem. Pneumatická traktura (ovládání jednotlivých píšťal) vykazuje závažné závady, takže je zcela nezbytné ji celkově zrestaurovat. Zcela nevyhovující je umístění vzduchového čerpadla na půdě, kde nasává nečistoty a vzduch o odlišné teplotě a vlhkosti. Další provozování nástroje v tomto stavu ohrožuje jeho životnost a uchování. Proto jsme se rozhodli provést komplexní restaurování nástroje, aby mohl nadále sloužit jako doprovod liturgie či k pořádání koncertů v kostele.

 

Římskokatolická farnost Štoky jako vlastník kulturní památky varhan kostela sv.Jakuba Staršího ve Štokách, rejstř. č. ÚSKP 25511/6-345 ( pod tímto číslem jsou varhany zapsány v seznamu památek pod památkovým dohledem) nedisponuje dostatečným množstvím vlastních finančních prostředků na krytí všech nákladů akce obnovy nemovité kulturní památky. Proto jsem po detailním průzkumu nástroje a vypracování záměru předložil v letošním roce žádost o finanční podporu na KÚ kraje Vysočina a zároveň  i na Ministerstvo kultury ČR. Oslovil jsem také Městys Štoky. Všechny zmíněné instituce slíbili podpořit tuto akci obnovy kulturní památky určitým podílem z nákladů.

Celková částka, potřebná ke kompletnímu  restaurování činí 906 200,00 Kč. Protože je to částka velmi vysoká bylo nezbytné rozdělit obnovu do etap. Při letošní etapě se počítá s objemem prací v hodnotě 552.575 Kč. Kraj Vysočina přislíbil poskytnout prostředky v objemu 181 tis. Kč. MKČR přispěje částkou 149 tis. Kč. Městys Štoky odsouhlasil částku ve výši 10% z celkové sumy, tj. necelých 56 tis. Kč. Zbývá ještě 167.318,-Kč.

Dovoluji si váš, vážení štočtí občané touto cestou oslovit a požádat o pomoc při realizaci této náročné akce obnovy kulturní památky. Jakákoli vaše finanční pomoc je vítaná. Pomůžete uchovat nástroj, který bude nadále vnášet do lidských srdcí radost. Bude také podtrhovat důstojnost při loučení se zemřelými. Bude nadále sloužit štocké obci po mnoho dalších generací.
Příspěvek je možné poukázat na účet Římskokatolické farnosti Štoky, zřízený u České spořitelny č. 1120287389/0800. Potvrzení o přijetí daru pro účely daňového odpočtu vám rád vystavím.
Srdečně vás zdraví a děkuje váš farář P. ThMgr Jakub Jan Med, O.Praem.

 

 

Nastaly již dokončovací práce na varhanách.

Je naplánované jejich posvěcení

panem biskupem z Hradce Králové a to v pátek 14. září 2018 v 16:00 hodin

 

 

—————

Poutní slavnost v Dobrohostově

16.07.2018 22:08

Dobrohostov je poutním místem zasvěcené sv. Anně.

Příznačný název pro poutní místo zve k zázračné studánce, kterou oceníte především při problémech se zrakem.

Studánka vyvěrající při břehu Úsobského potoka je léčivá díky vysokému obsahu radonu a jódu ve vodě. Působí blahodárně především na oční onemocnění. Tradice vypráví o případu úplného uzdravení nemocného roku 1813, o čemž dodnes svědčí pískovcová pokladnice. Později zde byla postavena kaple se sochami sv. Barbory a Markéty, která dnes již nese pseudobarokní podobu.

Slavnostní bohoslužba bude v neděli 22. 7. 2018 v 10:30 hodin

                                                   čtvrtek 26. 7. v 17:00 hodin

 

Najdete zde i studánku s mírně radioaktivní vodou s léčebnými účinky.

Všem poutníkům přeji duchovní osvěžení, které mohou načerpat při bohoslužbách na tomto poutním místě. Pro ty, kteří nejsou místní upozornění:ke kapli se dostanete z Dobrohostova u Úsobí polní a lesní cestou, asi 1,5km.

Vladimír Pavlas

—————

Pouť ve Štokách

03.06.2018 00:00
V neděli 10. 6. 2018 v 8:00 hodin zveme do Štoků na poutní mši svatou, tato slavnost se vztahuje k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Místní i vzdálení poutníci jsou na bohoslužbách v kostele svatého Jakuba Staršího vítáni.

 

Vložil Vladimír Pavlas

—————

Páteční dny otevřených dveří

23.01.2018 22:23

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Setkání obyvatel ve Štokách i z okolí,

nejedná se o mši svatou s knězem, ale o společenství věřících i hledajících

hodnoty, které křesťanství nabízí.

Každý pátek od 18:00 hod. v kostele sv. Jakuba ve Štokách

 

  Vážení přátelé, současná společnost nabízí mnoho způsobů nazírání světa a jedním z nich je křesťanství.

 

Proto v tomto duchu přijměte pozvání na pravidelná páteční setkání, která se konají v kostele sv. Jakuba ve Štokách..

 

  • společná modlitba

  • čtení z Bible

  • katechetická setkání

  • pobožnosti dle ročního období

 

Program setkání je upraven dle zájmu přítomných, tedy věřících, hledajících i přítomnosti prázdných lavic. Každé setkání provází společná modlitba za osadníky, naše rodiny a všechny přítomné, za dar poznání a víry.

 

Jedinou podmínkou pro tato setkání je, že se nebude hodnotit současnost ani minulost církevních představitelů a to z pohledu předsedajícího i přítomných.

 

Děkuji duchovnímu správci P. Jakubovi Medovi za dovolení pátečních DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a prosím o požehnání.

Bližší informace o programu najdete v záložce - "Den otevřených dveří"

a na vývěsce kostela.

 

Vladimír Pavlas E- mail: pavlasvl@seznam.cz

 

 


 

—————

Uvedení Páně do chrámu

22.01.2018 22:59

2. ledna slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu

          Po čtyřiceti dnech od slavnosti Narození Páně si připomínáme den, kdy svatý Josef a Panna Maria přinesli Dítko Ježíše do chrámu jeruzalémského, aby ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy stařičký Simeon a prorokyně Anna v něm poznali Mesiáše   (Luk 2, 22 – 40).

 

         Svátek se původně v církvi nazýval podle židovské tradice svátkem „Očišťování Panny Marie“, ale v minulém století dostal název „Uvedení Páně do chrámu“.

Věřící se při slavení svátku shromáždí  před vchodem do kostela, kněz posvětí svíce a s nimi v rukou pak věřící slavnostně vstupují do chrámu. Tento obřad připomíná jednak Malachiášovo proroctví „do svého chrámu přijde Pán“ a dále i Simeonovo proroctví, jehož oči viděly „světlo k osvícení pohanů“.

        Tyto obřady napodobují a uskutečňují obě proroctví.

Věřící si pak odnášejí posvěcené svíce domů a rozsvěcují je při modlitbě, zvláště při nebezpečných bouřích a „hromobití“, a proto dostaly název „hromničky“ a podle nich se zpětně slavnost lidově nazývala „Hromnice“.

 

        Svátkem Uvedení Páně do chrámu definitivně končí „okruh vánoční“. Proto bude po skončení mší svatých z tohoto svátku odstraněna ze všech našich farních kostelů a kaplí veškerá vánoční výzdoba (jesličky a vánoční stromky).

 

—————

Všechny články

—————