Antiochia

 Antiochie- evangelizační skupiny v Čechách a na Moravě. Více informací v odkazu-

www.antiochia.cz

Tato společenství mladých křesťanů se snaží svým příkladem poukázat na to, že víra není otázkou minulosti, ale nadále zůstává zcela aktuální. Mladí lidé vytváří pracovní evangelizační tým a jejich snažení vyvěrá z osobního vztahu s Kristem. Více informací o Antiochii najdete na: www.antiochia.cz, kde se můžeš také zaregistrovat, dostávat aktuální informace na svůj e-mail.

Zásadou na těchto pobytech neni hlásat Krista po domech a obracet hříšníky na pravou víru, ale žít v takovém společenství, kde se druzí začnou sami ptát, až se budou ptát na tvoji víru, pak můžeš o své víře hovořit. Nevede se statistika obrácených a pokřtěných, protože to neni náplní pobytu, ale úkolem je zasít, sklízet úrodu mají jiní.

Je pravdou, že Duch Svatý vane všemi směry a mnozí čekají na zázrak, který se stane. Je docela možné, že Duch Svatý bez tvojí pomoci a spolupráce působit v této vlasi nebude.

Jsi mladý, bez závazků, máš možnost udělat tuto zkušenost a mohu potvrdit, že zanechá pozitivní stopu ve tvém životě.

Tento článek je doplněn fotografiemi z posledního setkání a textem z www.antiochia.cz.

Sepsal, stará páka Vladimír Pavlas

Společenství Antiochia

Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu... Právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany.“

(Sk 11,20–26)

O co nám jde?

  • inspirováni tímto textem chceme i my nabídnout své schopnosti a pracovat v místech, kde se živá víra stává minulostí
  • naplňovat Ježíšův příkaz hlásat Evangelium celému světu a svým životem vydávat svědectví o tom, že podle Evangelia lze žít i v dnešní době
  • být blízko lidem v tom, co oni prožívají – ve všech jejich starostech i radostech, abychom jim mohli dobře rozumět a jim sloužit
  • vést vzájemný dialog s okolím, založený na vlastní zkušenosti s Kristem
  • vytvářet křesťanské společenství položené na hlubokých a upřímných vztazích

Výběr farnosti

Účastníci Antiochie se stávají dělníky na vinici Páně a jsou připraveni dát veškerý svůj potenciál a obdržené dary k dispozici službě Evangeliu a šíření Božího království na zemi. Podmínkou při výběru farnosti je, aby byla ochotna pokračovat v tom, co bude započato, a dále rozvíjela plody Božího působení i po té, co samotné působení Antiochie skončí.

Farnost se dopředu připravuje na příjezd Antiochie prostřednictvím místního duchovního správce nebo například formou krátkých návštěv během roku, při kterých se Antiochie sama farnosti představí.

Celé dílo musí mít plnou a naprostou podporu místního duchovního správce, bez které by naše působení bylo zbytečné.

 

Praktický průběh Antiochie

Během celých letních prázdnin přijíždí do vybraných farností mládež starší šestnácti let a v několika čtrnáctidenních turnusech se podílí na životě a aktivitách dané farnosti. Turnusy jsou vždy vedeny bohoslovci, případně i zkušenými laickými vedoucími. Činnost závisí na aktuálních potřebách farnosti, avšak prioritu má hlásání Evangelia slovem a vydávání svědectví vlastním životem.

Snažíme se obracet ke všem věkovým skupinám, přičemž zvláštní pozornost je věnována mládeži a dětem. Nabízíme ve farnosti alternativní programy pro děti během prázdnin (kreativní a dovednostní hry, divadelní představení s křesťanskou tématikou, na kterém se sami podílejí, poznávací výlety, táboření apod.). Ostatní věkové skupiny oslovuje Antiochie skrze práci a pomoc obci, farnosti a individuálním přístupem k lidem (návštěvy a pomoc lidem opuštěným, starým nebo nemohoucím).

Cele dílo a působení Antiochie stojí na vzájemné komunikaci a společné a osobní modlitbě, která je pilířem našeho působení.


Dopad na samotné účastníky Antiochie

  • možnost svým životem svědčit o víře otevřeně a tak překonávat vlastní ostych. Učit se vzájemnému dialogu jak se samotnými účastníky Antiochie, tak hlavně s těmi, kteří stojí mimo společenství Církve, nebo hledají
  • prohloubení osobního vztahu s Bohem díky pravidelné modlitbě, adoraci, katechezím a bohoslužbám
  • vznik a prohlubování přátelství s lidmi, kteří chtějí přiložit ruku dílu a chtějí zakusit být svědky Kristova evangelia ve vlastní zemi

 

 Mimoprázdninové aktivity Antiochie

Na podzim a na jaře jsou pravidelně pro všechny účastníky prázdninové Antiochie připravovány dvě setkání. Na nich se vzájemně dělíme o zkušenosti z působení a snažíme se hledat další směr činnosti Antiochie.

Snažíme se udržovat osobní kontakty během celého roku s lidmi z obce, kde Antiochie působila: návštěvami obce, korespondencí,...

V průběhu celého roku se individuálně i společně modlíme za společné dílo, ke kterému jsme byli pozváni, abychom se stali světlem světa a solí země nejen pro své blízké, ale hlavně pro ty, ke kterým budeme přicházet.