Evangelizace

ŠTOKY, ÚSOBÍ, SVATÝ KŘÍŽ

Návrh evangelizačního projektu

Vladimír Pavlas

 

            Prohlašuji, že jsem práci vypracoval sám a souhlasím s publikací pro  potřeby římskokatolické církve.

 

Stručný popis projektu 

              Reformou duchovní správy v královehradecké diecézi dochází k vytváření větších farních obvodů pod správou jednoho kněze. Kněz, který spravoval jednu farnost, nyní spravuje tři farnosti. K tomu, aby byl pastoračně dostupný ve všech svěřených farnostech je potřebné vytvořit vhodné podmínky pro jeho práci. Jako kněz je ve své službě nenahraditelný. Jsou ale možnosti, jak doplnit pastoraci zaměstnancem, který vykonává práce, u kterých není nutné kněžské svěcení. Kněz ve spolupráci s asistentem, technickým administrátorem vytváří pracovní tým.

Cíl projektu

Cílem projektu je

- dostatečné zajištění správy sloučených farností, jak po technické stránce, tak po stránce duchovní

- zajištění  terénního pracovníka, který hledá a zapojuje další lidi do dobrovolné spolupráce s duchovní správou

Další cíle:

- vytvoření kontaktů s širokou veřejností /farníci, úřady, firmy, podnikatelé, školy…/

- zapojování rodin do farních a občanských aktivit /pěvecký sbor, besídky, koncerty/

- spolupráce se zájmovými organizacemi, které se zabývají výchovou dětí a mládeže /svaz žen, hasiči, skaut/

Záměrem projektu je vytvoření nového funkčního farního celku.

             Sloučené farnosti Štoky, Úsobí a Svatý Kříž v sobě zahrnují dvě střediskové obce a městys Štoky,ve kterých žije kolem 3 500 obyvatel. Ve Štokách probíhá nová výstavba a tím dochází k přílivu nových obyvatel, mladých rodin od Jihlavy a okolí. Je zde předpoklad, že se tito obyvatelé budou chtít  zapojit do dění obce, předpokládá to ovšem jasnou a dostupnou nabídku. Tento trend je již nyní zřetelný z hojné účasti na rozsvěcování vánočního stromku na náměstí, vánočních besídek, které se konají ve školce a místní škole. Skautský oddíl již tradičně rozdává Betlémské světlo a má zájem o další aktivity v oblasti recitace a zpěvu. Obecní úřad se v posledních letech značnou mírou podílel na opravách kostela / dveře, lavice, automatické zvonění/.

            V roce 1970 se zde vyučovalo náboženství- kolem 70. dětí. Výuka probíhala i několik let po roce 1989. O farnost se staral pouze kněz, který na sebe bral všechny aktivity spojené s vedením farnosti. Přes změněné výchozí podmínky přetrvává tento model dodnes.

            V důsledku střídání a stěhování kněží se farnost téměř rozpadla a nebyla připravena na to, aby byla samostatně funkční. Kněz, který tuto farnost přebere, se skutečně může cítit jako sám voják v poli s pocitem dosloužit pár věřícím a odsloužit mši svatou za zemřelé.

           Zde nyní nastává prostor pro  laika, který k zachování a chodu takové farnosti může značnou mírou přispět.

Touto cestou hledám odvážné lidi, kteří ve Štokách hledají společenství, mají zájem o křesťanské tradice, chtějí se zapojit do dění farnosti.

                                                                                                     Vladimír Pavlas

 

E- mail zaslaný z biskupatví v roce 2009

Ahoj Vláďo!

 

Už jsem Tě léta neviděl. Až dopis, který mně dal pan biskup Dominik k vyřízení, mně připomněl kraj a lidi kolem Štoků a Ždírce....

 

K Tvému dopisu:

Vítáme Tvou snahu zapojit se do evangelizace farnosti. Domluv se s místním duchovním správcem na způsobu, jak a co konkrétně provést. Vím však, že to nemusí jít snadno... Pro Tvou manželku může duchovní správce požádat o kanonickou misi k vyučování náboženství.

Být v královéhradecké diecézi administrátorem in materialibus je možné tehdy, když je to třeba a na základě požadavku vikáře. Není to ale obvyklé, protože se snažíme reformou duchovní správy vytvářet větší farní obvody spravované knězem.

Pokud se chceš ucházet o práci technického administrátora, je třeba se domluvit s vikářem či s konkrétním knězem ve farnosti (nemusí to být přímo Štoky nebo Úsobí) a případnou žádost pak na biskupství podá duchovní správce na již konkrétní projekt.

Ať Pán žehná všemu dobrému, co pro farnost děláte!

 

Zdraví

Karel Moravec