ŠTOCKÁ    FARNOST

 

 

                Na těchto stránkách Vás zveme k nahlédnutí do života městyse Štoky, jeho občanů a farníků. Nechceme psát jen o historii této obce, ale o změnách společenského života, o možnostech hledání a navázání na tradice, které jsou v našem životě propojeny s křesťanskou výchovou.

       

 

Nabídka rodičům

 

            Vážení rodiče, současná společnost nabízí mnoho způsobů nazírání světa a jedním z nich je křesťanství. Na rozdíl od placených kroužků či povinné školní docházky se však k základním informacím o této názorové  orientaci není snadné dostat, pokud nejste členem některé z křesťanských církví. Nabízíme Vám způsob, jak tuto mezeru doplnit pomocí předmětu, jehož náplň je popsána níže. V případě, že se přihlásí 7 a více dětí, je možnost vyučovat jej jako kroužek ve škole ve Štokách v rámci ostatních kroužků. O posledních třídních schůzkách se přihlásilo dětí 5, dle mého osobního názoru je škoda, aby se děti neměly možnost seznámit s myšlenkovým proudem, na kterém stojí celá evropská kultura. Nabízíme tedy tuto možnost ať již ve škole, nebo mimo ni. Přihlášku je možno získat osobně, po domluvě na telefonu

 603 980 639 nebo přes pavlasova.m@tiscali.cz

                 Ing.arch. Martina Pavlasová ( vůdce skautského oddílu ve Štokách)

  

základy křesťanské výchovy       (svět očima křesťana)

            Na rozdíl od tradičního římsko-katolického katechismu není hlavní náplní předmětu podrobné seznámení dítěte s texty modliteb a se základními katolickými dogmaty.

             Předmět si klade za cíl poskytnutí všeobecné a základní orientace v oblasti křesťanské víry – „o čem to vlastně je“, kde a odkud se vzala, jak se dostala do světa, jaký vliv měla a má na morálku současného světa.

             Nenásilnou a hravou formou seznamuje děti se základními pojmy a názvy z oblastí víry v Boha v křesťanské podobě, poukazuje na souvislosti s obecnou mravoukou a přináší stručný přehled dějin od počátků světa do dnešní doby v biblickém pojetí, tj. dějiny vztahu Boha a člověka .

             V neposlední řadě se děti v rámci předmětu blíže seznámí s Biblí – vznik, členění obsahu, jak s ní pracovat a s prostorem křesťanského chrámu ( kostela).

            Předmět neklade na dítě požadavek praktikování jakékoliv víry, ani nemá sloužit k „obracení na víru“, pro úplnost je nutno doplnit informaci, že lektor vyučující tento předmět je sám aktivním křesťanem římskokatolického vyznání.

                                                                                                                     Děkuji

 


Novinky

Svěcení varhan v kostele sv. Jakuba ve Štokách

16.09.2018 18:28

Na svátek Povýšení svatého Kříže, který byl v pátek 14. 9. 2018, se konala benedikce varhan kostela sv. Jakuba ve Štokách.

Pontifikální mši svatou celebroval J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU. D., sídelní biskup královehradecký společně s duchovním správcem farnosti P. Jakubem Medem

   

Pan biskup a místní duchovní správce byli přivítáni zástupci farnosti. Pan biskup Jan na začátku oslovil štockou farní rodinu i farníky z Úsobí. Kochánova, Dobronína...

Promluva pana biskupa Jana byla zaměřena k svátku Povýšení svatého Kříže.

Mezi vážené hosty patřil i pan starosta městyse Štoky Ing. Pavel Kralovec, bývalý ministr kultury Daniel Herman - Váš kandidát do Senátu,

 Ing. Čeněk Jůzl - místostarosta z Havlíčkova Brodu, Ing Jiří Jůzl - starosta obce Kochánov.

Liturgie byla doprovázena lidovým zpěvem a čtyřčlenným sborem pod vedením ředitele kůru pana Oldřicha Pavlase. Na varhany doprovázela Lída Bouchnerová z Havlíčkova Brodu.

Slavnost končila požehnáním od pana biskupa a poděkováním všem kdo se na opravách podíleli a kdo tuto slavnost připravovali.

Úplně na konci bylo pro všechny farníky připraveno od našich žen malé pohoštění před vchodem do kostela. Biskupská večeře s doprovodem se konala v místním hostinci Datlík, kde nás přivítal správce pan Med a připravil dobré pohoštění.

Celková částka, potřebná ke kompletnímu  restaurování činí 906 200,00 Kč.

Na financování se podílel Kraj Vysočina, MKČR, Městys Štoky a farníci. Všem patří poděkování za jejich štědrost pro obnovu nástroje, který bude sloužit další generaci.

 

Zapsal Vladimír Pavlas

—————

Svěcení varhan ve Štokách

10.09.2018 13:23

Slavnostní benedikce varhan kostela

sv. Jakuba ve Štokách

se uskuteční

 

v pátek 14.9. 2018 v 16:00hodin

 

poslední dokončovací práce

 

Pontifikální mši svatou celebruje

o svátku Povýšení Svatého Kříže

 

J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU. D.

Sídelní biskup královéhradecký

 

Hledáme dárce

 

Restaurování varhan kostela sv.Jakuba Staršího ve Štokách rejstř.č. ÚSKP 25511/6-345

 

Vážení čtenáři štockého zpravodaje. Rád bych vás seznámil s památkou, která je umístěna ve vašem farním kostele sv. Jakuba Staršího. Varhany pro tento kostel postavila firma Gebrüder Rieger v roce 1908 jako svůj OPUS 1481( jedná se o tzv. jubilejní nástroj ).

Nápis na skříni za zády varhaníka zní : Erbaut anlässig des 60 jährigen Regierungs – Jubiläums

Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef I.

und des 50. jährigen Priester – Jubiläums Sr. Heiligkeit des Papst Pius X. im Jahre 1908.

 

(„Postaveno k památce 60. letého výročí vlády jeho Veličenstva císaře Franze Josefa I. a k 50. letému výročí kněžského svěcení jeho Svatosti papeže Pia X. v roce 1908!.)

 

 

Nástroj má jeden manuál a pedál, traktura (ovládání píšťal) je pneumatická tlaková, vzdušnice kuželkové. Varhany jsou postaveny na bázi Zwillingssystem, tj. transmise jednotlivých řad o oktávu výš. Zde jsou údaje o jednotlivých restřících, tedy sestavách píšťalových celků určitého zvuku. Tomuto sestavení říkáme Dispozice varhan.

Takto jsou postaveny štocké varhany:

Manuál, C- f3

Bourdon 16´ C-h0 dřevo kryté, od c0 dvoulabiový kryt, od c2 cín, kryt dvoulábiový

Principal 8´ C – H zinek, c0 – f3 cín, prospekt, cylindrický, otevřený

Salicional 8´ C – H zinek, zbytek cín, cylindrický, otevřený

Gamba 8´ C – H zinek, zbytek cín, cylindrická otevřená

Gedeckt 8´ transmise z Bourdon 16´

Octave 4´ transmise z Principalu 8´

Dolce 4´ transmise ze Salicionalu 8´

Mixtur 4 fach cín, cylindrický otevřený

 

Pedál, C-d1

Subbass 16´ dřevo, kryté

Octavbass 8´ dřevo, otevřené

Cello 8´ C – H zinek, zbytek cín

 

Pomocná zařízení:

Pedalcoppel, Oktavcoppel, Forte, Mezzoforte, Piano, Absteller

 

Za dlouhá desetiletí užívání nástroje se zub času podepsal i na něm. Varhany mají úplně zteřelé a nouzově opravené okožení měchu. Zcela nevyhovující je hlučný motor na půdě kostela, který dodává vzduch přes červotočem zničený vzduchovod, takže uniká téměř tolik vzduchu, kolik ho doputuje do měchu. Výrazné napadení červotočem vykazuje také vzdušnice (něco jako srdce nástroje).

V současné době je nástroj omezeně hratelný, masivně napadený dřevokazným hmyzem. Pneumatická traktura (ovládání jednotlivých píšťal) vykazuje závažné závady, takže je zcela nezbytné ji celkově zrestaurovat. Zcela nevyhovující je umístění vzduchového čerpadla na půdě, kde nasává nečistoty a vzduch o odlišné teplotě a vlhkosti. Další provozování nástroje v tomto stavu ohrožuje jeho životnost a uchování. Proto jsme se rozhodli provést komplexní restaurování nástroje, aby mohl nadále sloužit jako doprovod liturgie či k pořádání koncertů v kostele.

 

Římskokatolická farnost Štoky jako vlastník kulturní památky varhan kostela sv.Jakuba Staršího ve Štokách, rejstř. č. ÚSKP 25511/6-345 ( pod tímto číslem jsou varhany zapsány v seznamu památek pod památkovým dohledem) nedisponuje dostatečným množstvím vlastních finančních prostředků na krytí všech nákladů akce obnovy nemovité kulturní památky. Proto jsem po detailním průzkumu nástroje a vypracování záměru předložil v letošním roce žádost o finanční podporu na KÚ kraje Vysočina a zároveň  i na Ministerstvo kultury ČR. Oslovil jsem také Městys Štoky. Všechny zmíněné instituce slíbili podpořit tuto akci obnovy kulturní památky určitým podílem z nákladů.

Celková částka, potřebná ke kompletnímu  restaurování činí 906 200,00 Kč. Protože je to částka velmi vysoká bylo nezbytné rozdělit obnovu do etap. Při letošní etapě se počítá s objemem prací v hodnotě 552.575 Kč. Kraj Vysočina přislíbil poskytnout prostředky v objemu 181 tis. Kč. MKČR přispěje částkou 149 tis. Kč. Městys Štoky odsouhlasil částku ve výši 10% z celkové sumy, tj. necelých 56 tis. Kč. Zbývá ještě 167.318,-Kč.

Dovoluji si váš, vážení štočtí občané touto cestou oslovit a požádat o pomoc při realizaci této náročné akce obnovy kulturní památky. Jakákoli vaše finanční pomoc je vítaná. Pomůžete uchovat nástroj, který bude nadále vnášet do lidských srdcí radost. Bude také podtrhovat důstojnost při loučení se zemřelými. Bude nadále sloužit štocké obci po mnoho dalších generací.
Příspěvek je možné poukázat na účet Římskokatolické farnosti Štoky, zřízený u České spořitelny č. 1120287389/0800. Potvrzení o přijetí daru pro účely daňového odpočtu vám rád vystavím.
Srdečně vás zdraví a děkuje váš farář P. ThMgr Jakub Jan Med, O.Praem.

 

 

Nastaly již dokončovací práce na varhanách.

Je naplánované jejich posvěcení

panem biskupem z Hradce Králové a to v pátek 14. září 2018 v 16:00 hodin

 

 

—————

Poutní slavnost v Dobrohostově

16.07.2018 22:08

Dobrohostov je poutním místem zasvěcené sv. Anně.

Příznačný název pro poutní místo zve k zázračné studánce, kterou oceníte především při problémech se zrakem.

Studánka vyvěrající při břehu Úsobského potoka je léčivá díky vysokému obsahu radonu a jódu ve vodě. Působí blahodárně především na oční onemocnění. Tradice vypráví o případu úplného uzdravení nemocného roku 1813, o čemž dodnes svědčí pískovcová pokladnice. Později zde byla postavena kaple se sochami sv. Barbory a Markéty, která dnes již nese pseudobarokní podobu.

Slavnostní bohoslužba bude v neděli 22. 7. 2018 v 10:30 hodin

                                                   čtvrtek 26. 7. v 17:00 hodin

 

Najdete zde i studánku s mírně radioaktivní vodou s léčebnými účinky.

Všem poutníkům přeji duchovní osvěžení, které mohou načerpat při bohoslužbách na tomto poutním místě. Pro ty, kteří nejsou místní upozornění:ke kapli se dostanete z Dobrohostova u Úsobí polní a lesní cestou, asi 1,5km.

Vladimír Pavlas

—————

Pouť ve Štokách

03.06.2018 00:00
V neděli 10. 6. 2018 v 8:00 hodin zveme do Štoků na poutní mši svatou, tato slavnost se vztahuje k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Místní i vzdálení poutníci jsou na bohoslužbách v kostele svatého Jakuba Staršího vítáni.

 

Vložil Vladimír Pavlas

—————

Páteční dny otevřených dveří

23.01.2018 22:23

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Setkání obyvatel ve Štokách i z okolí,

nejedná se o mši svatou s knězem, ale o společenství věřících i hledajících

hodnoty, které křesťanství nabízí.

Každý pátek od 18:00 hod. v kostele sv. Jakuba ve Štokách

 

  Vážení přátelé, současná společnost nabízí mnoho způsobů nazírání světa a jedním z nich je křesťanství.

 

Proto v tomto duchu přijměte pozvání na pravidelná páteční setkání, která se konají v kostele sv. Jakuba ve Štokách..

 

  • společná modlitba

  • čtení z Bible

  • katechetická setkání

  • pobožnosti dle ročního období

 

Program setkání je upraven dle zájmu přítomných, tedy věřících, hledajících i přítomnosti prázdných lavic. Každé setkání provází společná modlitba za osadníky, naše rodiny a všechny přítomné, za dar poznání a víry.

 

Jedinou podmínkou pro tato setkání je, že se nebude hodnotit současnost ani minulost církevních představitelů a to z pohledu předsedajícího i přítomných.

 

Děkuji duchovnímu správci P. Jakubovi Medovi za dovolení pátečních DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a prosím o požehnání.

Bližší informace o programu najdete v záložce - "Den otevřených dveří"

a na vývěsce kostela.

 

Vladimír Pavlas E- mail: pavlasvl@seznam.cz

 

 


 

—————

Uvedení Páně do chrámu

22.01.2018 22:59

2. ledna slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu

          Po čtyřiceti dnech od slavnosti Narození Páně si připomínáme den, kdy svatý Josef a Panna Maria přinesli Dítko Ježíše do chrámu jeruzalémského, aby ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy stařičký Simeon a prorokyně Anna v něm poznali Mesiáše   (Luk 2, 22 – 40).

 

         Svátek se původně v církvi nazýval podle židovské tradice svátkem „Očišťování Panny Marie“, ale v minulém století dostal název „Uvedení Páně do chrámu“.

Věřící se při slavení svátku shromáždí  před vchodem do kostela, kněz posvětí svíce a s nimi v rukou pak věřící slavnostně vstupují do chrámu. Tento obřad připomíná jednak Malachiášovo proroctví „do svého chrámu přijde Pán“ a dále i Simeonovo proroctví, jehož oči viděly „světlo k osvícení pohanů“.

        Tyto obřady napodobují a uskutečňují obě proroctví.

Věřící si pak odnášejí posvěcené svíce domů a rozsvěcují je při modlitbě, zvláště při nebezpečných bouřích a „hromobití“, a proto dostaly název „hromničky“ a podle nich se zpětně slavnost lidově nazývala „Hromnice“.

 

        Svátkem Uvedení Páně do chrámu definitivně končí „okruh vánoční“. Proto bude po skončení mší svatých z tohoto svátku odstraněna ze všech našich farních kostelů a kaplí veškerá vánoční výzdoba (jesličky a vánoční stromky).

 

—————

Advent ve Štokách

05.11.2017 18:53

Rozsvícení adventního stromečku

Advent (z latiny adventus = příchod) je začátkem nového liturgického roku. Je to období čtyř neděl před vánočními svátky, doba radostného očekávání příchodu Ježíše, duchovní přípravy, doba rozjímání a dobročinnosti.

 

      Občané Štoků se sešli, aby rozsvícením vánočního stromu zahájili adventní dobu a tím se i připravili na dobu radosti a veselosti z očekávaného příchodu Ježíše.

 

Byli jsme uvítáni starostou Ing. Pavlem Kralovcem, který nám popřál krásné prožití adventního času.

 

Program zpestřily děti ze ZŠ ve Štokách pod vedením paní učitelky Broštové. Zazněly písně o poezii vánoc a dětské radosti, která vede cestou k Betlému.

 

Připraveno bylo i bohaté občerstvení.

Rozsvícený a nazdobený vánoční smrk i slaměné jesličky byly tou dětskou radostí všech.

 

Malé zamyšlení nad slokou adventní písně

Co již dávní proroci lidem zvěstovali. Duchem Svatým pohnuti viděti si přáli.

Krista Pána vtělení v život Panny čisté, toho jsme se dočkali v tomto čase jistě.

Radostný adventní čas přeje

Vladimír Pavlas

 

 

 

 

 

 

—————

Vánoční přání

20.12.2016 17:13

Když rody a národy samy vytvářely své bohy, přišel Ten, který Je.
Vstoupil do dějin člověka a odhalil mu tajemství skryté od založení světa.
Jan Pavel II., Římský triptych

Vánoční přání olomouckého arcibiskupa

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3,16

 

Vánoce zjevují tajemství lásky Boha, kterému záleží na člověku, Boha, který se stane i jedním z nás a vlastním životem zaplatí štěstí člověka.
Vánoce zjevují hodnotu a důstojnost člověka, jemuž z lásky slouží sám Bůh. Proto jsou důvodem mimořádné radosti.
Důstojnost však zavazuje.
Přeji Vám, aby se Vaše srdce o těchto Vánocích naplnilo radostí z objevu tajemství Boží lásky a Vaše oči aby dovedly vidět důstojnost každého člověka, známého i přistěhovalce, nenarozeného i starého, i toho, kterého je těžko milovat a vážit si. 
Kéž tak i skrze Vás znovu vstoupí do dějin člověka Bůh.
Pak ať Vás Bůh zrozený ve Vašem srdci naplní radostí a žehná Vám po všechny dny nastávajícího roku
+Jan Graubner

 

—————

Pater Petr Bulva odchází z farnosti

14.07.2016 14:56

Pater Petr Bulva po 35 letech duchovní služby odchází do důchodu

z farnosti

Větrný Jeníkov, Branišov a Smrčná

 

Narodil se v Pardubicích v rodině přísných katolických rodičů. Než se stal knězem, vystudoval SEŠ v Pardubicích. Až později, ve zralém věku, se dozvěděl, že ho ještě jako nenarozeného maminka zasvětila Bohu na Svaté Hoře. Po dvou letech na vojně se v roce 1968 rozhodl jít na seminář do Litoměřic. Ročník osmašedesát se zapsal do historie jako tzv. Otevřený ročník – v důsledku pražského jara mohl seminář studovat kdokoliv bez kádrování. Inženýři, lékaři, profesoři, i ti, kteří do té doby studovali potají. Cesta ke kněžskému slibu nebyla ale v případě Petra Bulvy tak přímočará, jakby se mohlo zdát. Nejdříve dělal přidavače, házel lopatou a nakonec tři roky topil v kotelně Ústavu sociální péče ve Sloupu v Čechách. Bydlel na faře u svého duchovního učitele pátera Ladislava Kubíčka. V kotelně potkal také svého celoživotního kamaráda a skvělého horolezce Honzu Rybičku, který ho inspiroval svou lidskostí, klidem a nadhledem. V roce 1978 rozhodnutí přišlo a požádal o svěcení. „Do doby, než jsem se hlásil ke kněžství, o mě policejní úřady nejevily zájem, ale jakmile jsem byl zpět v Litoměřicích, už se to dovídali estébáci a skočili po mně jako vosy,“ vzpomíná Petr Bulva a pokračuje. „První výslech trval čtyři hodiny, tři na jednoho. Kardinál Tomášek, který nás připravoval na svěcení, se to dozvěděl a zavolal, že se mnou potřebuje nutně mluvit, tím mi to zkrátil. Nic ze mě nedostali,“ vzpomíná. V bytě rodičů ho potom těsně před kněžským svěcením navštívil estébák a oznámil mu, že za odmítnutou spolupráci bude následovat trest. Zůstal v Pardubicích pod dohledem kancléře Henycha, přísného faráře, který vyžadoval absolutní poslušnost. Na faře bylo odposlouchávací zařízení. Bulvovo štěstí bylo, že nepůsobil politicky, ale vždy mu šlo jen o pastoraci zejména mladých a lidí na okraji. Hrál fotbal a utíkal z fary. Po devíti měsících ho přemístili na další „převýchovu“ na faru v České Třebové, kde absolvoval dva výslechy, ten poslední stál za to. Odehrál se za tmy u lesa v autě plném policajtů. „Nejdříve spustili, vy jste děvkař, pane faráři…“ Pak mi zase nabízeli posty na poutních místech, protože tam jsou peníze. Věděli, že dělám s horolezci, tak slibovali i Teplice – Adršpach. Nic jsem neslíbil, a tím začala msta,“ popisuje Petr Bulva. Nejdříve rozšířili pomluvy, pak ho opět za trest odsunuli do Náchoda. Příběh se opakoval. Konflikty s nadřízenými – zejména s vikářem z Červeného Kostelce Josefem Měšťanem. Důvod: hrál fotbal a jezdil za mládeží do České Třebové. Nakonec není jisté, kdo se ho chtěl zbavit více, jestli estébáci,nebo ortodoxní kolegové namočení v Pacem in terris, sdružení katolických duchovních kolaborujících s komunistickým režimem.

 

V závětří Větrného Jeníkova

Pater Petr Bulva si post venkovského faráře ve Větrném Jeníkově na Vysočině nevybral, v roce 1980 sem byl za trest odsunut pány z bývalého režimu. Potřebovali se zbavit nezkrotného charismatického faráře, který hrál fotbal, příliš dobře si rozuměl s mládeží a nechtěl spolupracovat.

Řídce osídlená Vysočina se zdála být nejvhodnějším místem, kam ho uklidit. Psal se rok 1980, slavnostně se otvírala dálnice D1 Praha-Bratislava, ale Petra Bulvu ve Větrném Jeníkově čekala pouze plesnivá fara. „Z trestu se stal dar,“ říká s úsměvem. Slouží zde již více jak třicet let. Od začátku si dokázal získat lidi. Opět začal hrát fotbal, trénoval mládež a založil country kapelu. Lidé se ho ptali: ty jsi farář, jak to že hraješ fotbal? V hospodě se dával do řeči s lidmi, kteří se neměli možnost o víře nikde jinde dozvědět. Bulvovo působení popisuje jeden z farníků: „Není to jenom farář, ale i kamarád, člověk, se kterým si máme co říct a můžeme si říct cokoliv. Získal si mě svým neortodoxním přístupem k víře. Fotbal hrál donedávna, kdyby mu někdo poslal míč prostředkem kostela, tak v tu ránu není farářem, ale fotbalistou a přihraje nazpět“, popisuje Libor Novák. O minulosti církve se příliš vyjadřovat nechce a raději cituje papeže Pia X. „Po hříchu je nejhorší nevědomost a strach,“ a dodává: „My kněží jsme mohli reprezentovat křesťanské hodnoty i v minulém režimu, ale ne každý měl tu odvahu.“ Po pádu komunistického režimu se začal angažovat jako dobrovolný pastor ve věznicích. Nejvíce Valdice, pak Bory, Znojmo, Kuřim, Brno. „Už odmalička jsem v sobě cítil touhu být farářem těch druhých, outsiderů. Rád jdu do kostela, rád sloužím mši, ale když jsem dělal ve vězení, tak jsem se cítil jako kapr ve vodě,“ vysvětluje Bulva. A co mu dala tato zkušenost? „Při práci s vězni jsem začal cítit kněžskou identitu. Při osobních rozhovorech jsem viděl nesmírnou bídu lidí, kteří třeba nikdy nepoznali rodiče. Všude znělo ze všech stran: já chci lásku a přijetí, a to byl hlavní důvod, proč jsem tam chodil,” popisuje a dodává: „Církev nás učí, abychom zachovávali obraz boží v člověku, vážili si každé bytosti, a to bez rozdílu.“

 

 

Přes Boha vlak nejede

Vždycky mi šlo o to, co Pavel píše v Listech: Nebýt pod zákonem, ale pod milostí. A jak řekl Ježíš: Litera zabíjí, duch oživuje. Mým krédem je volným přístupem jít k Bohu. To není  tolerance k hříchu, ale volnost v náručí boží. Katolická církev někdy zapomíná na to, že Ježíš nám přinesl svobodu a mě křesťanství přivedlo k jednomu: vážit si člověka a dvou věcí v něm – důstojnosti a svobody,“ popisuje svůj vhled jeníkovský farář. Ve volném čase Petr Bulva sportuje. Běhá. Je velkým milovníkem hokejových Pardubic, přírody, hor a country. Kapela, se kterou vystupoval na zábavách,se jmenovala Stopaři. Její úroveň popisuje slovy: nebyla to žádná extraliga, ale okresní přebor. Živá muzika mu začíná chybět a uvažuje o založení nové kapely. „Jo, a nezapomeň tam napsat, že jsem byl obdivovatelem a duchovním vůdcem kapely Rangers. “Jeden z dalších farníků Jaroslav Trnka hovoří o Petrovi: „Měl jsem možnost poznat různé faráře, ale Petr je výjimečný. Ve své otevřenosti jiným zkušenostem. Obecně dobří faráři jsou ve městech, kde si to církev spíš pohlídá. Fakt, že jsme na takového narazili tady v malé vesnici, je velké štěstí. Pro mě je důležité, že v branišovském kostele najdu lidi, kteří tam jsou z vlastní vůle a že tam je Petr Bulva, který si stojí za tím, co říká.

Převzato a upraveno z časopisu pro seniory VITAL

 

 

 

 

 

Všechny fotografie jsou z poslední odsloužené mše svaté ze Smrčné, kterou odsloužil P. Petr Bulva za farníky. Ti se rozloučili se svým pastýřem, který každého osobně znal a byl jim bratrem po dobu 35 let. Snažil se vybudovat mosty porozumění, přátelství a lásky podle vzoru Ježíše.

 

Sestavil Vladimír Pavlas

 

—————

Slet Starých pák

05.09.2015 21:19

www.starepaky.cz

Ze sletu Starých Pák 4. -6. 9. 2015

Jsme parta kluků, kteří v dobách téměř už památných prožívali prázdniny na salesiánských chaloupkách s Kájou Herbstem a dnes s biskupem Kájou.

Jsou mezi námi docenti, doktoři, ředitelé, dělníci a dokonce i jeden zedník s maturitou.

Dnes jsou z nás už většinou (až na výjimky) tátové rodin, přesto se těšíme na první víkend v září jako malí kluci.

V tuto dobu se totiž již pravidelně koná Slet Starých pák.

Letos naše pozvání příjal zpěvák a skladatel Jiří Suchý.

 

Kromě roztomilého žvatlání, sentimentálního vzpomínání a mrzačení při povinném sobotním fotbálku (i kdyby trakače z nebe padaly, jako že už jo), přemýšlíme také nad naší budoucností.

Před několika roky jsme zorganizovali setkání Mladých mamek, což jsou děvčata – mamky i nemamky – která nám na našich chaloupkách sloužila u plotny. Při tomto setkání se role obrátí a sloužíme my jim.

Pravidelnou akcí je také jarní brigáda Starých Pák. Vybraní silní jedinci se sjíždí na některé chaloupce nebo jinde, kde je to třeba, aby tam dali poznat sílu svých paží.

Abychom nebyli poznamenaní jen samou prací (což stejně nehrozí), pořádáme několikrát (někdy jednou jindy dvakrát) ročně duchovní cvičení pro Staré Páky a jejich manželky (případně snoubenky nebo i bez).

Mimo tato pravidelná setkání se koná spousta jiných více či méně užitečných akcí, např. výtvarný víkend, setkání rodin, víkend pro táty s dětmi a také akce, které se pořádají pro naše odrostlejší děti…

Všem Starým Pákám pozdrav a těšíme se na další slet.

 

Vladimír Pavlas

—————