ŠTOCKÁ    FARNOST

 

 

                Na těchto stránkách Vás zveme k nahlédnutí do života městyse Štoky, jeho občanů a farníků. Nechceme psát jen o historii této obce, ale o změnách společenského života, o možnostech hledání a navázání na tradice, které jsou v našem životě propojeny s křesťanskou výchovou.

       

 

Nabídka rodičům

 

            Vážení rodiče, současná společnost nabízí mnoho způsobů nazírání světa a jedním z nich je křesťanství. Na rozdíl od placených kroužků či povinné školní docházky se však k základním informacím o této názorové  orientaci není snadné dostat, pokud nejste členem některé z křesťanských církví. Nabízíme Vám způsob, jak tuto mezeru doplnit pomocí předmětu, jehož náplň je popsána níže. V případě, že se přihlásí 7 a více dětí, je možnost vyučovat jej jako kroužek ve škole ve Štokách v rámci ostatních kroužků. O posledních třídních schůzkách se přihlásilo dětí 5, dle mého osobního názoru je škoda, aby se děti neměly možnost seznámit s myšlenkovým proudem, na kterém stojí celá evropská kultura. Nabízíme tedy tuto možnost ať již ve škole, nebo mimo ni. Přihlášku je možno získat osobně, po domluvě na telefonu

 603 980 639 nebo přes pavlasova.m@tiscali.cz

                 Ing.arch. Martina Pavlasová ( vůdce skautského oddílu ve Štokách)

  

základy křesťanské výchovy       (svět očima křesťana)

            Na rozdíl od tradičního římsko-katolického katechismu není hlavní náplní předmětu podrobné seznámení dítěte s texty modliteb a se základními katolickými dogmaty.

             Předmět si klade za cíl poskytnutí všeobecné a základní orientace v oblasti křesťanské víry – „o čem to vlastně je“, kde a odkud se vzala, jak se dostala do světa, jaký vliv měla a má na morálku současného světa.

             Nenásilnou a hravou formou seznamuje děti se základními pojmy a názvy z oblastí víry v Boha v křesťanské podobě, poukazuje na souvislosti s obecnou mravoukou a přináší stručný přehled dějin od počátků světa do dnešní doby v biblickém pojetí, tj. dějiny vztahu Boha a člověka .

             V neposlední řadě se děti v rámci předmětu blíže seznámí s Biblí – vznik, členění obsahu, jak s ní pracovat a s prostorem křesťanského chrámu ( kostela).

            Předmět neklade na dítě požadavek praktikování jakékoliv víry, ani nemá sloužit k „obracení na víru“, pro úplnost je nutno doplnit informaci, že lektor vyučující tento předmět je sám aktivním křesťanem římskokatolického vyznání.

                                                                                                                     Děkuji

 


Novinky

Páteční dny otevřených dveří

23.01.2018 22:23

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Setkání obyvatel ve Štokách i z okolí,

nejedná se o mši svatou s knězem, ale o společenství věřících i hledajících

hodnoty, které křesťanství nabízí.

Každý pátek od 17:00 hod. v kostele sv. Jakuba ve Štokách

 

  Vážení přátelé, současná společnost nabízí mnoho způsobů nazírání světa a jedním z nich je křesťanství.

 

Proto v tomto duchu přijměte pozvání na pravidelná páteční setkání, která se konají v kostele sv. Jakuba ve Štokách..

 

  • společná modlitba

  • čtení z Bible

  • katechetická setkání

  • pobožnosti dle ročního období

 

Program setkání je upraven dle zájmu přítomných, tedy věřících, hledajících i přítomnosti prázdných lavic. Každé setkání provází společná modlitba za osadníky, naše rodiny a všechny přítomné, za dar poznání a víry.

 

Jedinou podmínkou pro tato setkání je, že se nebude hodnotit současnost ani minulost církevních představitelů a to z pohledu předsedajícího i přítomných.

 

Děkuji duchovnímu správci P. Jakubovi Medovi za dovolení pátečních DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a prosím o požehnání.

Bližší informace o programu najdete v záložce - "Den otevřených dveří"

a na vývěsce kostela.

 

Vladimír Pavlas E- mail: pavlasvl@seznam.cz

 

 


 

—————

Uvedení Páně do chrámu

22.01.2018 22:59

2. ledna slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu

          Po čtyřiceti dnech od slavnosti Narození Páně si připomínáme den, kdy svatý Josef a Panna Maria přinesli Dítko Ježíše do chrámu jeruzalémského, aby ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy stařičký Simeon a prorokyně Anna v něm poznali Mesiáše   (Luk 2, 22 – 40).

 

         Svátek se původně v církvi nazýval podle židovské tradice svátkem „Očišťování Panny Marie“, ale v minulém století dostal název „Uvedení Páně do chrámu“.

Věřící se při slavení svátku shromáždí  před vchodem do kostela, kněz posvětí svíce a s nimi v rukou pak věřící slavnostně vstupují do chrámu. Tento obřad připomíná jednak Malachiášovo proroctví „do svého chrámu přijde Pán“ a dále i Simeonovo proroctví, jehož oči viděly „světlo k osvícení pohanů“.

        Tyto obřady napodobují a uskutečňují obě proroctví.

Věřící si pak odnášejí posvěcené svíce domů a rozsvěcují je při modlitbě, zvláště při nebezpečných bouřích a „hromobití“, a proto dostaly název „hromničky“ a podle nich se zpětně slavnost lidově nazývala „Hromnice“.

 

        Svátkem Uvedení Páně do chrámu definitivně končí „okruh vánoční“. Proto bude po skončení mší svatých z tohoto svátku odstraněna ze všech našich farních kostelů a kaplí veškerá vánoční výzdoba (jesličky a vánoční stromky).

 

—————

Advent ve Štokách

05.11.2017 18:53

Rozsvícení adventního stromečku

Advent (z latiny adventus = příchod) je začátkem nového liturgického roku. Je to období čtyř neděl před vánočními svátky, doba radostného očekávání příchodu Ježíše, duchovní přípravy, doba rozjímání a dobročinnosti.

 

      Občané Štoků se sešli, aby rozsvícením vánočního stromu zahájili adventní dobu a tím se i připravili na dobu radosti a veselosti z očekávaného příchodu Ježíše.

 

Byli jsme uvítáni starostou Ing. Pavlem Kralovcem, který nám popřál krásné prožití adventního času.

 

Program zpestřily děti ze ZŠ ve Štokách pod vedením paní učitelky Broštové. Zazněly písně o poezii vánoc a dětské radosti, která vede cestou k Betlému.

 

Připraveno bylo i bohaté občerstvení.

Rozsvícený a nazdobený vánoční smrk i slaměné jesličky byly tou dětskou radostí všech.

 

Malé zamyšlení nad slokou adventní písně

Co již dávní proroci lidem zvěstovali. Duchem Svatým pohnuti viděti si přáli.

Krista Pána vtělení v život Panny čisté, toho jsme se dočkali v tomto čase jistě.

Radostný adventní čas přeje

Vladimír Pavlas

 

 

 

 

 

 

—————

Poutní slavnost v Dobrohostově

17.07.2017 22:08

Dobrohostov je poutním místem zasvěcené sv. Anně.

Slavnostní bohoslužba bude v neděli 23. 7. 2017 v 10:30 hodin

a 26. 7. 2017 v 17:00 hodin

Najdete zde i studánku s mírně radioaktivní vodou s léčebnými účinky.

Všem poutníkům přeji duchovní osvěžení, které mohou načerpat při bohoslužbách na tomto poutním místě. Pro ty, kteří nejsou místní upozornění:ke kapli se dostanete z Dobrohostova polní a lesní cestou, asi 1,5km.

Vladimír Pavlas

—————

Pouť ve Štokách

06.06.2017 00:00
V neděli 25. 6. 2017 v 8:00 hodin zveme do Štoků na poutní mši svatou, tato slavnost se vztahuje k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Místní i vzdálení poutníci jsou na bohoslužbách v kostele svatého Jakuba Staršího vítáni.

 

Vložil Vladimír Pavlas

—————

Vánoční přání

20.12.2016 17:13

Když rody a národy samy vytvářely své bohy, přišel Ten, který Je.
Vstoupil do dějin člověka a odhalil mu tajemství skryté od založení světa.
Jan Pavel II., Římský triptych

Vánoční přání olomouckého arcibiskupa

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3,16

 

Vánoce zjevují tajemství lásky Boha, kterému záleží na člověku, Boha, který se stane i jedním z nás a vlastním životem zaplatí štěstí člověka.
Vánoce zjevují hodnotu a důstojnost člověka, jemuž z lásky slouží sám Bůh. Proto jsou důvodem mimořádné radosti.
Důstojnost však zavazuje.
Přeji Vám, aby se Vaše srdce o těchto Vánocích naplnilo radostí z objevu tajemství Boží lásky a Vaše oči aby dovedly vidět důstojnost každého člověka, známého i přistěhovalce, nenarozeného i starého, i toho, kterého je těžko milovat a vážit si. 
Kéž tak i skrze Vás znovu vstoupí do dějin člověka Bůh.
Pak ať Vás Bůh zrozený ve Vašem srdci naplní radostí a žehná Vám po všechny dny nastávajícího roku
+Jan Graubner

 

—————

Pater Petr Bulva odchází z farnosti

14.07.2016 14:56

Pater Petr Bulva po 35 letech duchovní služby odchází do důchodu

z farnosti

Větrný Jeníkov, Branišov a Smrčná

 

Narodil se v Pardubicích v rodině přísných katolických rodičů. Než se stal knězem, vystudoval SEŠ v Pardubicích. Až později, ve zralém věku, se dozvěděl, že ho ještě jako nenarozeného maminka zasvětila Bohu na Svaté Hoře. Po dvou letech na vojně se v roce 1968 rozhodl jít na seminář do Litoměřic. Ročník osmašedesát se zapsal do historie jako tzv. Otevřený ročník – v důsledku pražského jara mohl seminář studovat kdokoliv bez kádrování. Inženýři, lékaři, profesoři, i ti, kteří do té doby studovali potají. Cesta ke kněžskému slibu nebyla ale v případě Petra Bulvy tak přímočará, jakby se mohlo zdát. Nejdříve dělal přidavače, házel lopatou a nakonec tři roky topil v kotelně Ústavu sociální péče ve Sloupu v Čechách. Bydlel na faře u svého duchovního učitele pátera Ladislava Kubíčka. V kotelně potkal také svého celoživotního kamaráda a skvělého horolezce Honzu Rybičku, který ho inspiroval svou lidskostí, klidem a nadhledem. V roce 1978 rozhodnutí přišlo a požádal o svěcení. „Do doby, než jsem se hlásil ke kněžství, o mě policejní úřady nejevily zájem, ale jakmile jsem byl zpět v Litoměřicích, už se to dovídali estébáci a skočili po mně jako vosy,“ vzpomíná Petr Bulva a pokračuje. „První výslech trval čtyři hodiny, tři na jednoho. Kardinál Tomášek, který nás připravoval na svěcení, se to dozvěděl a zavolal, že se mnou potřebuje nutně mluvit, tím mi to zkrátil. Nic ze mě nedostali,“ vzpomíná. V bytě rodičů ho potom těsně před kněžským svěcením navštívil estébák a oznámil mu, že za odmítnutou spolupráci bude následovat trest. Zůstal v Pardubicích pod dohledem kancléře Henycha, přísného faráře, který vyžadoval absolutní poslušnost. Na faře bylo odposlouchávací zařízení. Bulvovo štěstí bylo, že nepůsobil politicky, ale vždy mu šlo jen o pastoraci zejména mladých a lidí na okraji. Hrál fotbal a utíkal z fary. Po devíti měsících ho přemístili na další „převýchovu“ na faru v České Třebové, kde absolvoval dva výslechy, ten poslední stál za to. Odehrál se za tmy u lesa v autě plném policajtů. „Nejdříve spustili, vy jste děvkař, pane faráři…“ Pak mi zase nabízeli posty na poutních místech, protože tam jsou peníze. Věděli, že dělám s horolezci, tak slibovali i Teplice – Adršpach. Nic jsem neslíbil, a tím začala msta,“ popisuje Petr Bulva. Nejdříve rozšířili pomluvy, pak ho opět za trest odsunuli do Náchoda. Příběh se opakoval. Konflikty s nadřízenými – zejména s vikářem z Červeného Kostelce Josefem Měšťanem. Důvod: hrál fotbal a jezdil za mládeží do České Třebové. Nakonec není jisté, kdo se ho chtěl zbavit více, jestli estébáci,nebo ortodoxní kolegové namočení v Pacem in terris, sdružení katolických duchovních kolaborujících s komunistickým režimem.

 

V závětří Větrného Jeníkova

Pater Petr Bulva si post venkovského faráře ve Větrném Jeníkově na Vysočině nevybral, v roce 1980 sem byl za trest odsunut pány z bývalého režimu. Potřebovali se zbavit nezkrotného charismatického faráře, který hrál fotbal, příliš dobře si rozuměl s mládeží a nechtěl spolupracovat.

Řídce osídlená Vysočina se zdála být nejvhodnějším místem, kam ho uklidit. Psal se rok 1980, slavnostně se otvírala dálnice D1 Praha-Bratislava, ale Petra Bulvu ve Větrném Jeníkově čekala pouze plesnivá fara. „Z trestu se stal dar,“ říká s úsměvem. Slouží zde již více jak třicet let. Od začátku si dokázal získat lidi. Opět začal hrát fotbal, trénoval mládež a založil country kapelu. Lidé se ho ptali: ty jsi farář, jak to že hraješ fotbal? V hospodě se dával do řeči s lidmi, kteří se neměli možnost o víře nikde jinde dozvědět. Bulvovo působení popisuje jeden z farníků: „Není to jenom farář, ale i kamarád, člověk, se kterým si máme co říct a můžeme si říct cokoliv. Získal si mě svým neortodoxním přístupem k víře. Fotbal hrál donedávna, kdyby mu někdo poslal míč prostředkem kostela, tak v tu ránu není farářem, ale fotbalistou a přihraje nazpět“, popisuje Libor Novák. O minulosti církve se příliš vyjadřovat nechce a raději cituje papeže Pia X. „Po hříchu je nejhorší nevědomost a strach,“ a dodává: „My kněží jsme mohli reprezentovat křesťanské hodnoty i v minulém režimu, ale ne každý měl tu odvahu.“ Po pádu komunistického režimu se začal angažovat jako dobrovolný pastor ve věznicích. Nejvíce Valdice, pak Bory, Znojmo, Kuřim, Brno. „Už odmalička jsem v sobě cítil touhu být farářem těch druhých, outsiderů. Rád jdu do kostela, rád sloužím mši, ale když jsem dělal ve vězení, tak jsem se cítil jako kapr ve vodě,“ vysvětluje Bulva. A co mu dala tato zkušenost? „Při práci s vězni jsem začal cítit kněžskou identitu. Při osobních rozhovorech jsem viděl nesmírnou bídu lidí, kteří třeba nikdy nepoznali rodiče. Všude znělo ze všech stran: já chci lásku a přijetí, a to byl hlavní důvod, proč jsem tam chodil,” popisuje a dodává: „Církev nás učí, abychom zachovávali obraz boží v člověku, vážili si každé bytosti, a to bez rozdílu.“

 

 

Přes Boha vlak nejede

Vždycky mi šlo o to, co Pavel píše v Listech: Nebýt pod zákonem, ale pod milostí. A jak řekl Ježíš: Litera zabíjí, duch oživuje. Mým krédem je volným přístupem jít k Bohu. To není  tolerance k hříchu, ale volnost v náručí boží. Katolická církev někdy zapomíná na to, že Ježíš nám přinesl svobodu a mě křesťanství přivedlo k jednomu: vážit si člověka a dvou věcí v něm – důstojnosti a svobody,“ popisuje svůj vhled jeníkovský farář. Ve volném čase Petr Bulva sportuje. Běhá. Je velkým milovníkem hokejových Pardubic, přírody, hor a country. Kapela, se kterou vystupoval na zábavách,se jmenovala Stopaři. Její úroveň popisuje slovy: nebyla to žádná extraliga, ale okresní přebor. Živá muzika mu začíná chybět a uvažuje o založení nové kapely. „Jo, a nezapomeň tam napsat, že jsem byl obdivovatelem a duchovním vůdcem kapely Rangers. “Jeden z dalších farníků Jaroslav Trnka hovoří o Petrovi: „Měl jsem možnost poznat různé faráře, ale Petr je výjimečný. Ve své otevřenosti jiným zkušenostem. Obecně dobří faráři jsou ve městech, kde si to církev spíš pohlídá. Fakt, že jsme na takového narazili tady v malé vesnici, je velké štěstí. Pro mě je důležité, že v branišovském kostele najdu lidi, kteří tam jsou z vlastní vůle a že tam je Petr Bulva, který si stojí za tím, co říká.

Převzato a upraveno z časopisu pro seniory VITAL

 

 

 

 

 

Všechny fotografie jsou z poslední odsloužené mše svaté ze Smrčné, kterou odsloužil P. Petr Bulva za farníky. Ti se rozloučili se svým pastýřem, který každého osobně znal a byl jim bratrem po dobu 35 let. Snažil se vybudovat mosty porozumění, přátelství a lásky podle vzoru Ježíše.

 

Sestavil Vladimír Pavlas

 

—————

Slet Starých pák

05.09.2015 21:19

www.starepaky.cz

Ze sletu Starých Pák 4. -6. 9. 2015

Jsme parta kluků, kteří v dobách téměř už památných prožívali prázdniny na salesiánských chaloupkách s Kájou Herbstem a dnes s biskupem Kájou.

Jsou mezi námi docenti, doktoři, ředitelé, dělníci a dokonce i jeden zedník s maturitou.

Dnes jsou z nás už většinou (až na výjimky) tátové rodin, přesto se těšíme na první víkend v září jako malí kluci.

V tuto dobu se totiž již pravidelně koná Slet Starých pák.

Letos naše pozvání příjal zpěvák a skladatel Jiří Suchý.

 

Kromě roztomilého žvatlání, sentimentálního vzpomínání a mrzačení při povinném sobotním fotbálku (i kdyby trakače z nebe padaly, jako že už jo), přemýšlíme také nad naší budoucností.

Před několika roky jsme zorganizovali setkání Mladých mamek, což jsou děvčata – mamky i nemamky – která nám na našich chaloupkách sloužila u plotny. Při tomto setkání se role obrátí a sloužíme my jim.

Pravidelnou akcí je také jarní brigáda Starých Pák. Vybraní silní jedinci se sjíždí na některé chaloupce nebo jinde, kde je to třeba, aby tam dali poznat sílu svých paží.

Abychom nebyli poznamenaní jen samou prací (což stejně nehrozí), pořádáme několikrát (někdy jednou jindy dvakrát) ročně duchovní cvičení pro Staré Páky a jejich manželky (případně snoubenky nebo i bez).

Mimo tato pravidelná setkání se koná spousta jiných více či méně užitečných akcí, např. výtvarný víkend, setkání rodin, víkend pro táty s dětmi a také akce, které se pořádají pro naše odrostlejší děti…

Všem Starým Pákám pozdrav a těšíme se na další slet.

 

Vladimír Pavlas

—————

350. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DIECÉZE

18.11.2014 15:51

Biskup Jan Vokál zve věřící z celé královéhradecké diecéze na hlavní pouť do katedrály Svatého Ducha. Jako pozvání vydal pastýřský vzkaz.

V sobotu 22. listopadu se věřící shromáždí kolem hlavního chrámu diecéze, aby při Mši svaté, která začne v 11 hodin, slavnostně ukončili jubilejní rok 350. výročí založení diecéze a diecézní Rok povolání. "Je to příležitost v modlitbě prožít jednotu Božího lidu v našich krajích a skutečnost, že Krista následujeme jako celistvé společenství místní Církve," píše biskup Jan Vokál ve svém pastýřském vzkazu.

"Samotné pouti předchází modlitební novéna. Prosím Vás, abyste se k ní od čtvrtku 13. listopadu připojili. Kněží mají pro své farnosti k dispozici brožuru s meditacemi na každý den. Velmi si přeji, aby na této slavnosti měl podíl každý, kdo jen může. Ostatní prosím, aby se s námi spojili v modlitbě," dodává biskup.

V den pouti bude v Hradci Králové připraven také doprovodný program pro všechny věkové skupiny v Novém Adalbertinu, na Velkém náměstí a v kostele Panny Marie.

 

—————

Zemřel Mons. Antonín Duda

03.11.2014 20:58

Pan farář z Rosic nad Labem odešel na věčnost, rozloučení bude v pátek 7. a v sobotu 8. listopadu.

Zádušní Mše svatá bude v pátek 7. listopadu v 16:15 hodin v Rosicích nad Labem.

Pohřben bude o den později, v sobotu 8. listopadu 2014 v 10:00 hodin v Pravoníně.

Pater Antonín též působil v našem kraji - Ždírec u Jihlavy, Střítež, Havlíčkův Brod.

Mons. Antonín Duda, duchovní správce farnosti Rosice nad Labem, zemřel ve čtvrtek 30. října 2014 v nočních hodinách v Havlíčkově Brodě.

 

Zpráva byla převzata z https://www.bihk.cz/

Zapsal Vladimír Pavlas

—————