Svěcení varhan ve Štokách

10.09.2018 13:23

Slavnostní benedikce varhan kostela

sv. Jakuba ve Štokách

se uskuteční

 

v pátek 14.9. 2018 v 16:00hodin

 

poslední dokončovací práce

 

Pontifikální mši svatou celebruje

o svátku Povýšení Svatého Kříže

 

J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU. D.

Sídelní biskup královéhradecký

 

Hledáme dárce

 

Restaurování varhan kostela sv.Jakuba Staršího ve Štokách rejstř.č. ÚSKP 25511/6-345

 

Vážení čtenáři štockého zpravodaje. Rád bych vás seznámil s památkou, která je umístěna ve vašem farním kostele sv. Jakuba Staršího. Varhany pro tento kostel postavila firma Gebrüder Rieger v roce 1908 jako svůj OPUS 1481( jedná se o tzv. jubilejní nástroj ).

Nápis na skříni za zády varhaníka zní : Erbaut anlässig des 60 jährigen Regierungs – Jubiläums

Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef I.

und des 50. jährigen Priester – Jubiläums Sr. Heiligkeit des Papst Pius X. im Jahre 1908.

 

(„Postaveno k památce 60. letého výročí vlády jeho Veličenstva císaře Franze Josefa I. a k 50. letému výročí kněžského svěcení jeho Svatosti papeže Pia X. v roce 1908!.)

 

 

Nástroj má jeden manuál a pedál, traktura (ovládání píšťal) je pneumatická tlaková, vzdušnice kuželkové. Varhany jsou postaveny na bázi Zwillingssystem, tj. transmise jednotlivých řad o oktávu výš. Zde jsou údaje o jednotlivých restřících, tedy sestavách píšťalových celků určitého zvuku. Tomuto sestavení říkáme Dispozice varhan.

Takto jsou postaveny štocké varhany:

Manuál, C- f3

Bourdon 16´ C-h0 dřevo kryté, od c0 dvoulabiový kryt, od c2 cín, kryt dvoulábiový

Principal 8´ C – H zinek, c0 – f3 cín, prospekt, cylindrický, otevřený

Salicional 8´ C – H zinek, zbytek cín, cylindrický, otevřený

Gamba 8´ C – H zinek, zbytek cín, cylindrická otevřená

Gedeckt 8´ transmise z Bourdon 16´

Octave 4´ transmise z Principalu 8´

Dolce 4´ transmise ze Salicionalu 8´

Mixtur 4 fach cín, cylindrický otevřený

 

Pedál, C-d1

Subbass 16´ dřevo, kryté

Octavbass 8´ dřevo, otevřené

Cello 8´ C – H zinek, zbytek cín

 

Pomocná zařízení:

Pedalcoppel, Oktavcoppel, Forte, Mezzoforte, Piano, Absteller

 

Za dlouhá desetiletí užívání nástroje se zub času podepsal i na něm. Varhany mají úplně zteřelé a nouzově opravené okožení měchu. Zcela nevyhovující je hlučný motor na půdě kostela, který dodává vzduch přes červotočem zničený vzduchovod, takže uniká téměř tolik vzduchu, kolik ho doputuje do měchu. Výrazné napadení červotočem vykazuje také vzdušnice (něco jako srdce nástroje).

V současné době je nástroj omezeně hratelný, masivně napadený dřevokazným hmyzem. Pneumatická traktura (ovládání jednotlivých píšťal) vykazuje závažné závady, takže je zcela nezbytné ji celkově zrestaurovat. Zcela nevyhovující je umístění vzduchového čerpadla na půdě, kde nasává nečistoty a vzduch o odlišné teplotě a vlhkosti. Další provozování nástroje v tomto stavu ohrožuje jeho životnost a uchování. Proto jsme se rozhodli provést komplexní restaurování nástroje, aby mohl nadále sloužit jako doprovod liturgie či k pořádání koncertů v kostele.

 

Římskokatolická farnost Štoky jako vlastník kulturní památky varhan kostela sv.Jakuba Staršího ve Štokách, rejstř. č. ÚSKP 25511/6-345 ( pod tímto číslem jsou varhany zapsány v seznamu památek pod památkovým dohledem) nedisponuje dostatečným množstvím vlastních finančních prostředků na krytí všech nákladů akce obnovy nemovité kulturní památky. Proto jsem po detailním průzkumu nástroje a vypracování záměru předložil v letošním roce žádost o finanční podporu na KÚ kraje Vysočina a zároveň  i na Ministerstvo kultury ČR. Oslovil jsem také Městys Štoky. Všechny zmíněné instituce slíbili podpořit tuto akci obnovy kulturní památky určitým podílem z nákladů.

Celková částka, potřebná ke kompletnímu  restaurování činí 906 200,00 Kč. Protože je to částka velmi vysoká bylo nezbytné rozdělit obnovu do etap. Při letošní etapě se počítá s objemem prací v hodnotě 552.575 Kč. Kraj Vysočina přislíbil poskytnout prostředky v objemu 181 tis. Kč. MKČR přispěje částkou 149 tis. Kč. Městys Štoky odsouhlasil částku ve výši 10% z celkové sumy, tj. necelých 56 tis. Kč. Zbývá ještě 167.318,-Kč.

Dovoluji si váš, vážení štočtí občané touto cestou oslovit a požádat o pomoc při realizaci této náročné akce obnovy kulturní památky. Jakákoli vaše finanční pomoc je vítaná. Pomůžete uchovat nástroj, který bude nadále vnášet do lidských srdcí radost. Bude také podtrhovat důstojnost při loučení se zemřelými. Bude nadále sloužit štocké obci po mnoho dalších generací.
Příspěvek je možné poukázat na účet Římskokatolické farnosti Štoky, zřízený u České spořitelny č. 1120287389/0800. Potvrzení o přijetí daru pro účely daňového odpočtu vám rád vystavím.
Srdečně vás zdraví a děkuje váš farář P. ThMgr Jakub Jan Med, O.Praem.

 

 

Nastaly již dokončovací práce na varhanách.

Je naplánované jejich posvěcení

panem biskupem z Hradce Králové a to v pátek 14. září 2018 v 16:00 hodin

 

 

—————

Zpět