Květná neděle a Svatý týden

09.04.2019 20:29

Květná neděle 14. 4. 2019

          V neděli vzpomínáme na slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Zde ho zástupy lidí s velikou radostí vítaly jako krále. Ježíš přijížděl na oslíkovi a všichni mávali palmovými ratolestmi. Na cestu pokládali své pláště a radostně volali: „Hosana Synu Davidovu!“ a chválili Boha.

         Křesťané se v tento den shromaždují před kostelem, kde se žehnají ratolesti  a pak jdou průvodem s rozkvetlými ratolestmi „kočičkami“ a zpěvem dovnitř do kostela. Protože Ježíš už při vstupu do bran Jeruzaléma věděl, že bude ukřižován, čtou se nebo zpívají  tuto neděli pašije – část evangelia o utrpení Pána Ježíše. Zde uslyšíme o slavení poslední večeře s učedníky až po jeho smrt na kříži a uložení do hrobu.

 

Květnou nedělí začíná svatý týden

       Je to poslední týden před Velikonocemi, ve kterém si nejvíce připomínáme, co všechno se stalo před Ježíšovým vzkříšením.

                   Svatý týden začíná obřady na:

                 Zelený čtvrtek – připomínáme si ustanovení svátosti oltářní

Velký pátek – Památka umučení Ježíše na kříži – obřad má tři části: bohoslužbu slova, uctívání kříže a svaté přijímání.

Bílá sobota –  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Je to nejslavnější obřad – požehnání ohně a svíce, slavný chvalozpěv      Exultet,  několik čtení z Písma, Litanie, obnova křestního vyznání, slavnost je ukončena mší svatou.

Všem křesťanům přeji krásné prožití těchto slavností i naději, kterou nám Kristus nevnucuje, ale nabízí.

Vladimír Pavlas

 

—————

Zpět