Křížová cesta

12.03.2019 18:00

Křížová cesta podle Michela Quoista


Úvodní modlitba:
Kristus ještě nedokončil svoji oběť. Každodenně trpí a umírají lidé v našem
okolí. To je on, jenž pokračuje ve své oběti Otci za spásu světa. Křížová cesta je vlastně
cestou života a pravý křesťan by na to neměl zapomínat.

1. Ježíš odsouzen k smrti

K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pane, ty jsi mnoho mluvil. Je příliš pozdě neodporovat. Ty jsi mnoho učinil, ty ses bil
statečně. Zakročili proti tobě, udali tě a teď poneseš následky.
Pane, já vím, že budu souzen, když se pokusím aspoň trochu žít jako ty.
Pomoz mi bojovat, pomoz mi žít tvé evangelium - až do konce, až do bláznovství kříže.

K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


2. Ježíš přijímá kříž
K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane, zde je tvůj kříž. Jako by byl tvůj. Ty jsi neměl žádný kříž, ty jsi přišel hledat naše kříže.
Teď kráčej a trp, je nutné jej nést. Pane, já bych se raději bil za kříž, ale nést ho, to je těžké.
Pomoz mi každého rána znovu a znovu začít tuto dlouhou cestu kříže.

K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


3. Ježíš padá poprvé

K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Padl. Okamžik zaváhal a pak padl. Bůh padl do prachu cesty. Pane, vydal jsem se za tebou s velikou
důvěrou a hle, padl jsem. Opustil jsem kříž, který mi překážel.
Pomoz mi, Pane, abych tě nejen začal následovat, ale abych vydržel.
K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


 

4. Ježíš potkává svou matku
K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane, mám soucit s tvou ubohou matkou. Ona zná tvé bolesti a ona trpí. Aniž se ti přiblíží, aniž se tě dotkne, aniž na tebe promluví, spolu s tebou promluví, spolu s tebou spasí svět.
Pane, ukaž mi svoji matku Marii, neužitečnou v očích lidí, ale spolu vykupitelku v očích Božích.
Pomoz mi jít mezi lidmi se zájmem pochopit jejich zlo a jejich hřích. Ať nikdy neuzavřu své srdce.

K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


5.Šimon pomáhá nést kříž

K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Šel cestou, přinutili ho, prvního příchozího, neznámého. Pane, ty chceš mít zapotřebí člověka. Pane i já potřebuji lidi, ale odmítám pomocné ruce. Chci pracovat, bojovat a sám chci zvítězit. A přece po mém boku kráčí přítel, můj bratr. Ty jsi je tam postavil, Pane, a já na ně často zapomínám. Dopřej mi poznat a přijmout všechny Šimony na mé cestě.
K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


 

6. Veronika utírá Ježíšovi tvář

K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pane, trpěla tvou bolestí, a když už to nemohla vydržet, odstrčila vojáky a rouškou ti uzřela obličej. Tvé zkrvavené rysy se vtiskly do její roušky. Snad. Do jejího srdce? Zcela určitě! Pane, já se ti chci připodobnit, a proto se potřebuji na tebe podívat. Ale často, Pane, chodím okolo tebe bez povšimnutí a nabízím bližním tvoji smutnou karikaturu. Ale přijď ke mně, Pane, moje dveře jsou otevřené dokořán.
K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


 

7. Ježíš padá podruhé

K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pane, už nemůžeš dále. Znovu jsi na zemi v prachu, tentokrát tě poráží nejenom váha kříže, ale drtí tě i únava. Pane, mé hříchy jsou strašným uspávacím prostředkem pro moje svědomí. Zvykám si velmi rychle na zlo a nevidím své bližní na mé cestě.
Prosím, tě, ušetři mě zvyku, který uspává.

K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


8. Ježíš napomíná jeruzalémské ženy

K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pláčou, naříkají, ony jsou bezmocné. Nemohou zasáhnout, tak jenom pláčou. Pane, umím mít soucit s tvými bolestmi a s bolestmi světa. Raději naříkám nad hříchy jiných, to je lehčí.
Dej mi, prosím tě, poznat a pochopit, že já jsem hříšník.

K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


9. Ježíš padá potřetí

K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Vojáci ho tlučou, ani se už nehýbá. Je nutné se zvednout a jít dál. Pane, ty jsi padl potřetí, ale až na vrcholku Kalvárie. Znovu na každém kroku upadám. Ztrácím-li odvahu, Pane, jsem ztracen. Když zápasím, jsem zachráněn, protože ty jsi také padl potřetí, ale na vrcholu hory.
K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


 

1O. Ježíš zbaven šatů

K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Neměl jsi už nic víc, než svoje šaty. Ale i ty jsou zbytečné. Jediná věc je potřebná, Pane, tvůj kříž!
Pane, já se musím zbavit všech svátečních šatů, které mi překážejí v životě a skrývají všecko, co není podle tvé vůle.
K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


 

11. Ježíš přibit na kříž

K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Jak jsi velký Pane, tak se pokládáš na kříž. Celý jsi ho naplnil. A abys byl jistější ve spojení s ním, dovoluješ lidem, aby tě na něj dokonale přibili.
Já nemám právo vybírat si dřevo svého kříže. Kříž je už připraven, přesně na moji míru a ty mi ho nabízíš každý den.
K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


12. Ježíš umírá na kříži

K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Tady jsi, nehybný na svém kříži, Pane, sám mezi nebem a zemí, v kruté tmě. Hořící láskou jsi pozvedl svůj život za hříchy celého světa až na okraj svých rtů a v jediném výkřiku odevzdal všechno: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha!"
Pane, pomoz mi zemřít pro tebe, pomoz mi zemřít pro bližní.
K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


 

13. Ježíš položen do klína své matky

K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Tvoje dílo je dokončeno, a v tvé tiché a klidné tváři je jakoby záblesk spokojeného úsměvu. Způsobil jsi své matce hodně bolestí, ale ona je na tebe hrdá.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za mne. Dopřej mi milosti pro zásluhy svého Syna, abych nikdy neusnul bez odpuštění našeho Otce.
K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


 

14. Ježíš položen do hrobu

K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L. neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Už je pohřben a kámen je přivalen. Rodina pláče, přátelé jsou opuštěni. Tentokrát už opravdu všechno skončilo. Pane, ještě není konec. Já ještě kráčím a mám svůj úkol a moji bližní také. Rozdělujeme si mezi sebou to, co jsi ty přijal za úkol posvětit. To je moje naděje. I když je cesta
těžká, já vím, že na jejím konci čekáš na mě ty ve své slávě.
K. Smiluj se nad námi, Ježíši.

L. Smiluj se nad námi.


Závěrečná modlitba:
Pane, pomoz mi kráčet věrně po tvých cestách, pevně na mém místě uprostřed zástupu lidí. Pomoz mi hlavně, abych tě viděl a abych ti pomáhal ve všech svých bratřích na své pozemské pouti.

 

—————

Zpět